Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Europos Sąjungos programų finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019-09-03 įsakymu Nr. V-247

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS
FINANSŲ DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS PROGRAMŲ FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Finansų departamento Europos Sąjungos programų finansų skyriaus (toliau- Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti išlaidų, susijusių su Vidaus saugumo fondo (toliau VSF) dalies „Veiklos parama Specialiajai tranzito schemai vykdyti“, projektus ir jų tikslinimą, mokėjimo paraiškas, deklaracijas ir kitus teisės aktais reglamentuotus priedus prie jų, kontroliuoti bei analizuoti informaciją apie ministerijos bei diplomatinių atstovybių išlaidų vykdymą, likučius, pagal kompetenciją rengti bei nagrinėti teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus bei išvadas.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos- finansų funkcijas susijusias su VSF dalies ,,Veiklos parama Specialiajai tranzito schemai vykdyti “ (toliau–STS) lėšomis.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje, susijusią su programų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, finansais;
4.3. mokėti dvi užsienio kalbas: anglų – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu; rusų, prancūzų arba vokiečių kalbą – ne žemesniu kaip A2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei finansų apskaitos sistema Microsoft Dynamics NAV (Navision);
4.5. labai gerai išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius VSF veiklą bei projektų, finansuojamų iš VSF lėšų, deklaravimo taisykles;
4.6. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
4.7. labai gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
4.8. labai gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos klausimus;
4.9. būti susipažinusiam su Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
4.10. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. nustatytais terminais rengia ir teikia Centrinei projektų valdymo agentūrai bei Vidaus reikalų ministerijai deklaracijas bei kitas ataskaitas;
5.2. nustatytais terminais teikia atsakymus į atsakingosios ir įgaliotosios institucijų pastabas, atrinktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus sukelia į VSF informacinę sistemą;
5.3. rengia ataskaitas, vadovaudamasis projektų, finansuojamų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, administravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;
5.4. tvarko Lietuvos Respublikos ambasados Rusijoje, generalinių konsulatų Kaliningrade ir Sankt Peterburge (tranzito) pajamų-išlaidų ataskaitas, patikrina ir perkelia apskaitos duomenis į kompiuterizuotą buhalterinės apskaitos programą ir sudaro ataskaitas;
5.5. tikrina diplomatinių atstovybių patirtų ir deklaruojamų išlaidų atitikimą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlieka asignavimų perskirstymą;
5.6. analizuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių, diplomatinių atstovybių, finansuojamų iš VSF lėšų, pajamas ir išlaidas, teikia pasiūlymus VRM dėl išlaidų tikslinimo. Nustatytais terminais teikia mokėjimo paraiškas.
5.7. vykdo STS projektus, finansuojamus iš VSF lėšų, susijusius su ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimu: teikia prašymus išlaidoms apmokėti, registruoja projekto dokumentus finansinės apskaitos programoje, atlieka mokėjimus, teikia ataskaitas apie gautus ir atliktus mokėjimus įgaliotajai, atsakingajai institucijoms bei darbuotojui, atsakingam už projekto vykdymą;
5.8. patikrina, ar mokėjimų pagrindimui pateikti dokumentai yra teisingai įforminti;
5.9. informuoja ministerijos, diplomatinių atstovybių darbuotojus apie Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Vidaus saugumo fondu, Paramos sutartimi, bei Deklaravimo taisyklių pasikeitimus;
5.10. konsultuoja ministerijos ir diplomatinių atstovybių darbuotojus STS finansinės veiklos klausimais;
5.11. nustatyta tvarka kaupia ir sistemina norminius aktus, kaupia, apibendrina bei sistemina duomenis, reikalingus funkcijoms atlikti;
5.12. tvarko raštvedybą, priduoda į archyvą dokumentus.
5.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (173) »