Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansavimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Finansų ir turto departamento Finansų skyriaus Finansavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui, savivaldybės biudžeto vykdymo periodinei atskaitomybei rengti ir teikti nustatytais terminais atitinkamoms institucijoms, vykdyti savivaldybės biudžete patvirtintų programų finansavimą iš savivaldybės iždo sąskaitų.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • apskaito iš valstybės biudžeto, Valstybinės mokesčių inspekcijos, biudžetinių įstaigų ir kitas pajamas, pervestas į iždo sąskaitas;
 • kas mėnesį sudaro mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apyskaitą ir pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • apdoroja mokėjimo paraiškas, vykdo finansavimą iš savivaldybės iždo pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus pajamų ir išlaidų finansavimo planus, atlieka savivaldybės iždo kasos operacijų einamąją kontrolę;
 • tvirtina Ugdymo ir kultūros departamentui priskirtų pagrindinių mokyklų, progimnazijų, specialiųjų įstaigų, pradinės mokyklos pateiktas paraiškas lėšoms gauti Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje „Biudžetas VS“, eksportuoja mokėjimo pavedimus į bankų informacines sistemas;
 • tikrina priskirtų įstaigų ketvirčių bei metų biudžeto vykdymo ataskaitas, sutikrina duomenis su Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos „Biudžetas VS“ apskaitos duomenimis;
 • renka ir tikrina priskirtų įstaigų pajamų ataskaitas, reikalingas savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, ir sutikrina su Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos „Biudžetas VS“ apskaitos duomenimis;
 • sudaro ketvirtinius ir metinius biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Finansų ministerijai nustatytais terminais;
 • nustatyta tvarka ir terminais priima, tikrina ir analizuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo konsolidavimo grupėje, tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius
 • sudaro skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų ketvirtines ir metines ataskaitas;
 • analizuoja ir nagrinėja Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS) naudojimo metodiką, ją taiko praktiškai, sudarydamas Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;
 • pagal kompetenciją konsultuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo konsolidavimo grupėje, atsakingus asmenis dėl konsolidavimo procedūrų atlikimo;
 • kontroliuoja viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo konsolidavimo grupėje, atsakingų asmenų vykdomų konsolidavimo procedūrų atlikimą pagal konsolidavimo kalendorių;
 • sudaro Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį VSAKIS ir atlieka kitas funkcijas, priskirtas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pildytojui:
 • teikia nuosavybės dalių duomenis VSAKIS;
 • atlieka menamo subjekto, už kurį atsakingas pagal konsolidavimo schemą, komentarų informacijos konsolidavimą VSAKIS;
 • teikia papildomą informaciją pagal aukštesniojo lygio konsoliduojančio subjekto pildytojo paklausimą (VSAKIS arba kitais būdais);
 • atlieka rankinį duomenų koregavimą VSAKIS;
 • tvirtina konsoliduotųjų finansinių ataskaitų išsamumą VSAKIS;
 • įveda į VSAKIS informaciją apie naujai prie konsolidavimo schemos priskirtų viešojo sektoriaus subjektų atsakingus asmenis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia rinkinį Finansų ministerijai;
 • rengia sprendimo projektą savivaldybės tarybai dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
 • tikrina, koreguoja, atnaujina ir pateikia Finansų ministerijai kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašus ir kitą svarbią informaciją apie kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimu.
 • Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, poskyrio vedėjo, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų archyvavimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, išmanyti ir taikyti praktikoje Dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, sugebėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: