Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, PA koeficientas 11 (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių teritorinė ligonių kasa

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Šiaulių teritorinės ligonių kasos

direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d.

įsakymu Nr. VE-151

(Šiaulių teritorinės ligonių kasos

direktoriaus 2019 m. birželio 21d.

įsakymo Nr. VE-224 redakcija)


FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga buhalterinei apskaitai organizuoti Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje (toliau – TLK), užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo, privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, kitų valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę. Užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė būtų sudaroma ir pateikiam laiku ir šios atskaitomybės duomenys būtų teisingi.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymas ir apskaita, specialioje veiklos srityje – privalomasis sveikatos draudimas.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinėje apskaitoje;

4.3. Gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, privalomąjį sveikatos draudimą;

4.5. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų apsaugą ir mokėti taikyti juos praktikoje.

4.6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Vadovauja Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos vykdymui. Priima su Finansų ir apskaitos skyriaus veikla susijusius sprendimus.

5.2. Rengia ir teikia siūlymus su Finansų ir apskaitos skyriaus veikla susijusiais klausimais.

5.3. Vadovauja su Finansų ir apskaitos skyriaus veikla susijusios informacijos apdorojimui, dokumentų rengimui.

5.4. Organizuoja ir kontroliuoja apskaitos procesą TLK.

5.5. Rūpinasi apskaitos metodikos nuolatiniu tobulinimu.

5.6. Užtikrina:

5.6.1. visų ūkinių ir finansinių operacijų atvaizdavimą apskaitoje pagal pateiktus Finansų ir apskaitos skyriui dokumentus;

5.6.2. racionalią ir tikslią TLK turto apskaitą. Teikia TLK direktoriui siūlymus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti;

5.6.3. teisingų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;

5.6.4. teisingą darbo užmokesčio TLK darbuotojams ir mokesčių apskaičiavimą bei savalaikį jų pervedimą į asmenines darbuotojų sąskaitas banke, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui;

5.6.5. tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Finansų ir apskaitos skyriuje;

5.6.6. savalaikį paraiškų rengimą ir teikimą VLK finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;

5.6.7. teisingą ir savalaikį buhalterinės ir finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą VLK ir kitoms institucijoms.

5.7. Planuoja TLK veiklos išlaidas, sudaro TLK veikos išlaidų sąmatą, kontroliuoja jos vykdymą. Teikia siūlymus TLK direktoriui dėl sąmatos tikslinimo.

5.8. Sudaro finansinę atskaitomybę ir teikia ją VLK.

5.9. Vykdo išankstinę TLK išlaidų sąmatos vykdymo finansų kontrolę.

5.10. Atlieka finansinę PSDF biudžeto lėšų, skirtų TLK veiklai, panaudojimo analizę.

5.11. Rengia vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK vidinės apskaitos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina.

5.12. Konsultuoja su Finansų ir apskaitos skyriaus veikla susijusiais klausimais.

5.13. Valdo Finansų ir apskaitos skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

5.14. Vykdo pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kasmetinį vertinimą.

5.15.TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, Bendrauja su TLK struktūriniais padaliniais.

5.16. Vykdo kitus su TLK ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus TLK direktoriui.
CVB client

Šiaulių teritorinė ligonių kasa

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: