Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Panevėžys - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

Darbo pobūdis

 • Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 11.
 • Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondo) pajamas, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo apskaitos politika bei tvarkyti klaidingai patekusias lėšas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
 • Tvarko Fondo buhalterinę apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
 • Tikrina apskaitos įrašus, automatiškai registruotus į Finansų valdymo sistemą (toliau –FVS) per sąsają su informacinėmis sistemomis (toliau – IS), tikrina ar įregistruotos visos pajamų operacijos ir ar jos įregistruotos teisingai, o radus neatitikimus ištaiso juos.
 • Rengia valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinių ataskaitų (forma F4) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitų (forma F4-1) suvestines.
 • Tvarko nepiniginių operacijų, susijusių su įmokomis ir išmokomis, apskaitą (avizuočių apskaitą).
 • Vykdo pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus (toliau – Panevėžio skyrius) Registro skyriaus specialistų pateiktus vykdomuosius dokumentus suformuotų debetinių mokėjimo nurodymų, jų atšaukimų, bei draudėjų sąskaitų blokavimo duomenų pateikimą į FVS.
 • Priima ir pasirašo tarpusavio įskaitų aktus su iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamomis sveikatos priežiūros įstaigomis Panevėžio skyriaus direktoriui pavedus.
 • Registruoja FVS grąžintinas draudėjams socialinio draudimo lėšas.
 • Rengia Fondo pajamų buhalterinės apskaitos informaciją ir ataskaitas pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
 • Suveda į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio suderinimo operacijas su viešojo sektoriaus subjektais.
 • Dalyvauja Panevėžio skyriaus gautinų pajamų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
 • Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Panevėžio skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
 • Analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
 • Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
 • Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
 • Atstovauja Skyrių valstybinės valdžios, valdymo bei savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Panevėžio skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus - Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Bendradarbiauja su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Turėti patirtį finansų ir apskaitos srityje bei apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS reikalavimus.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu.
 • Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: