Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Tauragė - Tauragės teritorinė darbo birža

Darbo pobūdis

1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 10
 • Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti lėšų priskirtų konkrečių aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ar programų finansavimą, skirtų lėšų apskaitą ir kontrolę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo, Buhalterinės apskaitos įstatymais ir kitais gyventojų užimtumą bei buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • užtikrina, kad Tauragės teritorinėje darbo biržoje (toliau – Darbo birža) iš Užimtumo fondo, Europos sąjungos (toliau – ES) fondų ir kitų šaltinių gautomis lėšomis būtų disponuojama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
 • vykdo Valstybės biudžeto, Užimtumo fondo, ES fondų, programų ir kitų lėšų šaltinių pajamų ir išlaidų apskaitą bei atsiskaito už iš šių šaltinių gautų lėšų panaudojimą;
 • vykdo savalaikį ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimą pagal patvirtintą pavyzdinį sąskaitų planą, grupavimą ir apibendrinimą apskaitos registruose;
 • atlieka mokėjimus, apskaito ir kontroliuoja sąnaudas, pinigines lėšas, finansavimo sumas ir mokėtinas sumas vykdant (visų finansavimo šaltinių) šias aktyvias darbo rinkos politikos priemones ir kitas užimtumo rėmimo programas:
 • bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinio mokymo priemonę (mokymosi stipendijų, kelionės išlaidų, sveikatos patikrinimo);
 • remiamojo įdarbinimo priemones;
 • subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimus;
 • bedarbių teritorinio judumo priemonę;
 • užimtumo rėmimo programą;
 • kitas užimtumo rėmimo priemones;
 • ES projektus ir programas .
 • vykdo mokymo stipendijų, kelionės išlaidų kompensacijų, sveikatos patikrinimo kompensacijų, teritorinio judumo rėmimo kompensacijų buhalterinę apskaitą ir buhalterinę kontrolę.
 • vykdo išskaitymų pagal vykdomuosius raštus, sprendimus iš bedarbiams mokamų mokymo stipendijų buhalterinę apskaitą ir buhalterinę kontrolę:
 • rengia pažymas apie išskaitytas ir pervestas sumas;
 • . rengia raštus antstoliams dėl vykdomųjų raštų grąžinimo.
 • formuoja, spausdina ir pasirašo suvestinius buhalterinius sąskaitų žiniaraščius ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus.
 • rengia mokėjimo pavedimus dėl lėšų pervedimo;
 • tikrina mokėjimo pavedimuose nurodytus duomenis, o jų teisingumą ir teisėtumą tvirtina savo parašu;
 • operacijų duomenis laiku registruoja apskaitos registruose;
 • formuoja, spausdina ir pasirašo suvestinius buhalterinius sąskaitų žiniaraščius ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus;
 • rengia faktinius buhalterinius apskaitos duomenis ir ataskaitas;
 • pagal kompetenciją rengia duomenis apie lėšų įsiskolinimus ir lėšų poreikį;
 • vykdo Darbo biržos direktoriaus įsakymais priskirtų ES fondų projektų mokėjimo prašymų ir išlaidas patvirtinančių bei mokėjimą įrodančių dokumentų kopijų parengimą ir pateikimą;
 • 17 informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtus prirašymus, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą;
 • teisės aktuose nustatyta tvarka rengia, tvarko ir apskaito jo kompetencijai priskirtus dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą bei perdavimą į archyvą;
 • vykdo jo tarnybinės veiklos planavimo dokumente nustatytas ir kitas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos vadovų ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo;
 • už savo funkcijų netinkamą vykdymą vyriausiasis specialistas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį Socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos studijų krypties išsilavinimą arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, finansų ir ūkio santykius, buhalterinio darbo organizavimą, finansinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis. I
CVB client

Tauragės teritorinė darbo birža

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: