Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (Darbo vieta - Kaišiadorių m.) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

Darbo pobūdis

 • Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 11
 • Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti Fondo pajamas ir sąnaudas, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtinta Fondo apskaitos politika, tvarkyti klaidingai patekusias lėšas, vykdyti išmokų, mokamų iš Valstybės biudžeto, apskaitą, vykdyti pensijų, kompensacijų ir kitų išmokų (toliau – išmokos) mokėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
 • Tvarko Fondo buhalterinę apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
 • Tikrina apskaitos įrašus, automatiškai registruotus į FVS per sąsają su informacinėmis sistemomis (toliau – IS), tikrina ar įregistruotos visos ūkinės operacijos ir ar jos įregistruotos teisingai.
 • Tikrina ar iš IS į FVS teisingai persikėlė mokėtinos sumos pagal išmokų rūšis, ar teisingos bendros sumos, gavėjų skaičius ir sąrašinių mokėjimų pasiūlymų bylų (failų) pavadinimai.
 • Tikrina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriuje (toliau – Kauno skyrius) naudojamų IS kompiuteriniai apskaitos registrai sutaptų su piniginių lėšų ir apskaitos duomenimis ir juose būtų įvertintos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, registruotini IS.
 • Tikrina FVS, ar su mokėjimu susiję finansiniai įrašai tenkina su mokėjimu susijusius požymius.
 • Tikrina išmokas mokančioms organizacijoms pervedamas sumas ir atitinkamų elektroninių duomenų perdavimą, neįskaitytų išmokų grąžinimą.
 • Vykdo išmokų permokų apskaitą, tvarko išmokų permokų apskaitos žurnalus pagal biudžetus, vykdo jų išieškojimo kontrolę.
 • Kontroliuoja išskaitymus iš išmokų pagal vykdomuosius dokumentus, perveda išskaitytas sumas išieškotojams, grąžina įvykdytus vykdomuosius dokumentus antstoliams.
 • Rengia Fondo buhalterinės apskaitos informaciją ir ataskaitas pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
 • Suveda į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio suderinimo operacijas su viešojo sektoriaus subjektais.
 • Dalyvauja Kauno skyriaus turto, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
 • Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Kauno skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus Fondo valdybos nustatyta tvarka ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos Trumpalaikio dokumentų saugojimo saugyklas.
 • Analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
 • Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
 • Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.
 • Atstovauja Skyrių valstybinės valdžios, valdymo bei savivaldos institucijose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Kauno skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Bendradarbiauja su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Turėti patirtį finansų ir apskaitos srityje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
 • Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: