Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Darbo pobūdis

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija – 13
 • Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga VEI teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymams rengti, viešųjų administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę projektams valdyti, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant VEI veiklos planavimo dokumentus ir ataskaitas, koordinuoti VEI dokumentų valdymą ir bylų sudarymą VEI skyriuose, tvarkyti VEI archyvą ir dokumentų apskaitą bei kitoms Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • pagal Skyriaus kompetenciją apibendrina suvestinius duomenis ir rodiklius bei dalyvauja rengiant VEI veiklos planavimo dokumentus ir ataskaitas;
 • vykdo VEI teritorinių skyrių nagrinėjamų skundų ir ginčų terminų stebėseną ir rengia suvestines ataskaitas;
 • rengia dokumentacijos planą, registrų sąrašą, esant poreikiui, dokumentacijos plano papildymą; užtikrina VEI archyvo fondo dokumentų tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
 • teisės aktų nustatytais terminais teikia informaciją elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS) VEI kuruojančiam valstybės archyvui;
 • organizuoja VEI dokumentų ekspertų komisijos (toliau – DEK) veiklą;
 • rengia bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, naikinti atrinktų dokumentų aktus ir teikia juos derinti VEI DEK, Lietuvos valstybės naujajam archyvui ir viršininkui tvirtinti;
 • esant poreikiui, rengia archyve saugomų dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;
 • formuoja ir tvarko VEI archyvą: užtikrina tinkamą bylų apskaitą, rengia dokumentų bylų apyrašus bei VEI veiklos ir dokumentacijos tvarkymo pažymas, suvestines ir kitus apskaitos dokumentus, sudaro bylų naikinimo aktus pasibaigus bylų saugojimo terminui, iš archyvo laikinam naudojimui išduoda bylas, veda jų apskaitą, prižiūri, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugojimui palankios sąlygos;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiamuose patikrinimuose VEI teritoriniuose skyriuose dėl dokumentų valdymo, jų apskaitos ir bylų formavimo;
 • pagal kompetenciją rengia VEI viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymus, atlieka stebėsenos rodiklių skaičiavimą, kad būtų užtikrintas kokybiškas VEI teikiamų paslaugų teikimas vartotojams, koordinuoja VEI teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis (informacijos teikimas atsakingoms institucijoms);
 • dalyvauja vykdant VEI viešųjų administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę projektus;
 • nustatytu būdu ir terminais teikia Teisės aktų registrui VEI parengtų teisės aktų projektus ir išvadas;
 • vykdo VEI dokumentų valdymo sistemos administratoriaus funkcijas, susijusias su dokumentų registravimu ir bylų suformavimu;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą VEI darbuotojams viešųjų administracinių paslaugų teikimo, dokumentų valdymo, bylų formavimo klausimais;
 • pavaduoja Skyriaus sekretorę, atliekančią bendras funkcijas, atostogų, nedarbingumo ir kitais nebuvimo darbe atvejais;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su VEI funkcijomis susijusius, VEI viršininko, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti technologinių mokslų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip pusės metų darbo patirtį dokumentų (taip pat ir elektroninių dokumentų) valdymo, bylų archyvavimo, teisės aktų ir viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo ir strateginio planavimo srityse;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų strateginį planavimą, dokumentų valdymą ir jų apskaitą, archyvo tvarkymą, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą; „vieno langelio“ principo taikymą; taip pat būtų susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, teisėkūros taisyklėmis, VEI veiklos sričių teisės aktais ir mokėti teisės aktų nuostatas taikyti praktikoje;
 • išmanyti dokumentų (taip pat ir elektroninių dokumentų) rengimo taisykles, gebėti rengti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymus, teisės aktų ir jų pakeitimų projektus, informacinio pobūdžio dokumentus;
 • turėti ne mažesnę kaip pusės metų darbo patirtį dirbti elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS), dokumentų valdymo sistemomis, mokėti teikti teisės aktų projektus į Teisės aktų registrą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti darbui reikalingą informaciją, jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: