Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyrio vyriausiasis specialistas (koeficientas-8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 23 d.

įsakymu Nr. A-2840FINANSŲ IR EKONOMIKOS SKYRIAUS BIUDŽETO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Finansų ir ekonomikos skyriaus (toliau – Skyrius) Biudžeto poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – planuoti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) darbo užmokesčio fondą, sudaryti priskirtų Savivaldybės administracijos biudžeto programų (priemonių) sąmatų projektus ir sąmatas, kontroliuoti sąmatų vykdymą.III VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – finansų valdymas.


IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti finansų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti 1 metų darbo patirtį finansų ar dokumentų valdymo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto sandarą, mokesčius ir jų administravimą, apskaitą ir atskaitomybę, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

4.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, būti susipažinęs su Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);

4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

5.1. planuoti Savivaldybės vadovybės, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ir Savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės institucijos) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), tarp jų vykdančių valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, skaičiuojančių ir mokančių valstybines šalpos išmokas bei išmokas vaikams, darbo užmokesčio fondą, socialinio draudimo, darbdavių socialinio draudimo išmokas, siekiant užtikrinti efektyvų ir rezultatyvų asignavimų planavimą;

5.2. siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijos įgyvendinamų priemonių finansavimą:

5.2.1. sudaryti priskirtų Savivaldybės administracijos biudžeto programų (priemonių) sąmatų projektus pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos kodus;

5.2.2. atlikti skaičiavimus, reikalingus Savivaldybės paimtoms paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti;

5.2.3. dalyvauti rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą;

5.3. periodiškai derinti su Savivaldybės administracijos padaliniu, atsakingu už personalo valdymą, duomenis apie Savivaldybės institucijų etatų kaitą, darbuotojų skatinimą, prognozuoti darbo užmokesčio fondo panaudojimą, teikti pasiūlymus dėl darbo užmokesčio fondo tikslinimo, siekiant užtikrinti teisingą ir ekonomišką darbo užmokesčio fondo lėšų skaičiavimą;

5.4. sudaryti ir tikslinti priskirtų Savivaldybės administracijos biudžeto programų (priemonių) sąmatas pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius, siekiant užtikrinti tinkamą programų sąmatų vykdymą;

5.5. rengti pažymas-pranešimus apie Savivaldybės administracijos vykdomų programų priemonėms skirtų asignavimų pakeitimus, siekiant išvengti perteklinio (nepagrįsto) asignavimų patikslinimo;

5.6. sekti nukrypimus nuo priskirtų Savivaldybės administracijos biudžeto programų (priemonių) patvirtintų sąmatų ir teikti pasiūlymus Biudžeto poskyrio vedėjui dėl netekusių tikslinės paskirties asignavimų perskirstymo, siekiant užtikrinti efektyvų ir rezultatyvų Savivaldybės administracijos asignavimų naudojimą;

5.7. siekiant tikslingai panaudoti Savivaldybės biudžeto lėšas:

5.7.1. dalyvauti sudarant ir tikslinant Savivaldybės biudžeto pajamų ir programų, paskirstytų metų ketvirčiais, finansavimo planą;

5.7.2. analizuoti Savivaldybės administracijos biudžeto programų sąmatų vykdymo periodines ataskaitas ir teikti reikalingus duomenis rengiant metinį Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir informaciją apie Savivaldybės biudžeto vykdymą;

5.8. analizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės skolos ir skolinimosi limitų panaudojimą, teisės aktų nustatyta tvarka rengti dokumentus, reikalingus paskoloms gauti, siekiant efektyviai panaudoti skolintas lėšas;

5.9. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su naudojimusi bankų kreditais, paskolų ėmimu ir teikimu, Savivaldybės biudžeto rengimu, tvirtinimu ir vykdymu, projektus ar dalyvauti juos rengiant tam, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

5.10. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, nagrinėti Skyriaus gautus prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengti jiems atsakymus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

5.11. vykdyti kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Biudžeto poskyrio vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »