Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir strateginio planavimo departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriaus Asignavimų valdytojų poskyrio Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Finansų ir strateginio planavimo departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriaus Asignavimų valdytojų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Finansų ir strateginio planavimo departamento Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyriaus (toliau – skyrius) Asignavimų valdytojų poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti Savivaldybės ir asignavimų valdytojų įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, pateikti ar suvesti duomenims į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos programą (toliau – VSAKIS), dalyvauti rengiant finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto vykdymo bei kitas ataskaitas, tikrinti ir analizuoti pavaldžių įstaigų pateiktus finansinių ataskaitų rinkinius, užtikrinti ataskaitų rengimo teisingumą ir savalaikį pateikimą kontroliuojančiam subjektui pagal departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo įsakymu priskirtas kuravimo sritis.

Siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Savivaldybės ir asignavimų valdytojo turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Savivaldybėje patvirtintas apskaitos tvarkas ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS) bei kitose programose;
 • rengia mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir metų finansines bei biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;
 • ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus priima, analizuoja ir derina biudžetinių įstaigų pateiktas pažymas, biudžeto vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkinius;
 • teikia reikalingus duomenis atsakingam darbuotojui arba, turėdamas prieigą, pats derina Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje (VSAKIS) tarpusavio operacijas, detalizuoja eliminavimo informaciją, veda finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto lentelių duomenis;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės administracijos Didžiosios knygos laikotarpio uždarymo operacijas FVAS (finansų valdymo ir apskaitos sistemoje);
 • vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, stebi turto ir įsipareigojimų būklę;
 • rengia ir teikia paraiškas, mokėjimo prašymus ir jų privalomuosius priedus lėšoms gauti pagal finansavimo šaltinius;
 • tikrina, ar gaunami apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, ar užfiksuotos juose finansinės – ūkinės operacijos neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ir įtraukia į apskaitą finansines-ūkines operacijas, atlieka ūkinių operacijų einamąją kontrolę vadovaudamasis patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis, informuoja poskyrio vedėją apie pastebėtus galimus pažeidimus;
 • vykdo Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus įsakymu patvirtintose Finansų kontrolės taisyklėse priskirtų kuruojamų asignavimų valdytojų ir programų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę;
 • vykdo debetinio ir kreditinio įsiskolinimo einamąją kontrolę, nustatytais terminais sudaro Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, derina atsiskaitymus ir įsipareigojimus su kreditoriais ir debitoriais;
 • rengia mokėjimo pavedimus, skirsto lėšų srautus viešojo ir neviešojo sektoriaus lėšų gavėjams;
 • kontroliuoja iš biudžeto gautų asignavimų, lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;
 • 13 . vykdo projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų šaltinių apskaitą;
 • vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją - apskaito Vilniaus miesto savivaldybės darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programai skirtas lėšas, teikia nustatytų formų ataskaitas finansavimo davėjui .
 • konsultuoja pavaldžių viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkančius darbuotojus apskaitos klausimais pagal pareigybės kompetenciją;
 • teikia informaciją suinteresuotiems asmenims, o esant paklausimams – kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams bei institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal pareigybės kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
 • rengia raštus Finansų ministerijai, kitoms institucijoms bei įstaigoms finansinės veiklos klausimais;
 • pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • tvarko, registruoja, saugo dokumentus bei teikia archyvuoti nustatyta tvarka;
 • atsako, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, tarpusavyje susieta ir pateikta laiku;
 • įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkius, vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo įsakymus ir pagal savo kompetenciją kontroliuoja šių teisės aktų vykdymą;
 • skyriaus vedėjo ar poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją ar darbuotoją, siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su poskyrio vykdomų funkcijų užtikrinimu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant viešojo sektoriaus apskaitą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus atskaitomybę, biudžetinių įstaigų apskaitą, finansų kontrolę, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, apibrėžiančiomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų finansinę paramą, investicinių projektų rengimo tvarka ir šių projektų finansavimo metodais;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir naudotis finansų valdymo ir apskaitos sistema;
 • būti susipažinusiam su viešojo sektoriaus sąskaitų planu bei buhalterinių sąskaitų korespondencijomis, pajamų ir išlaidų ekonominėmis ir funkcinėmis klasifikacijomis.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: