Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos poskyrio Vyresnysis specialistas

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos poskyrio vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 8
 • Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga priskirtų Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių ikimokyklinio ugdymo įstaigų (toliau – priskirtos ikimokyklinio ugdymo įstaigos) buhalterinei apskaitai tvarkyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
 • rūšiuoja priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pateiktus dokumentus, juose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį ir teikia poskyrio vedėjui;
 • tvarko ilgalaikio, biologinio turto ir atsargų apskaitą pagal biudžetines įstaigas, materialiai atsakingus asmenis, finansavimo šaltinius ir programas, priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų sprendimu, inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas;
 • tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;
 • atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;
 • apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas bei ilgalaikio turto nuomą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir terminais perveda į savivaldybės biudžetą, tvarko atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras;
 • ruošia paraiškas lėšoms gauti pagal lėšų šaltinius, programas, valstybines funkcijas ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės asignavimų valdytojams bei kitoms finansuojančioms institucijoms;
 • rengia priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti;
 • rengia priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais ir teikia jas asignavimų valdytojams, priskirtų įstaigų vadovams ir kitoms institucijoms;
 • kaupia ir sistemina priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos duomenis, reikalingus tarpusavio operacijoms su kitais viešojo sektoriaus subjektais suderinti, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje;
 • Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje teikia ir derina priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų tarpusavio operacijų su kitais viešojo sektoriaus subjektais informaciją ir eliminavimo informaciją;
 • konsultuoja poskyrio darbuotojus biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, duomenų teikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą klausimais;
 • teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą su priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų buhalterine apskaita susijusią informaciją (įstaigos gautinų ir mokėtinų skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, atsargų likučius ir pan.) įstaigų vadovams pagal nustatytą tvarką;
 • pagal savo kompetenciją atlieka priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų biudžeto ir kitų lėšų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę;
 • kontroliuoja priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų programų sąmatų vykdymą ir apie nukrypimus informuoja poskyrio vedėją;
 • teikia asmenims, atsakingiems už lėšų planavimą, duomenis, reikalingus lėšų poreikiui, priskirtų ikimokyklinio ugdymo įstaigų funkcijoms įgyvendinti, apskaičiuoti;
 • užtikrina buhalterinių dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su poskyrio funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei savivaldybės institucijų teisės aktus, susijusius su poskyrio funkcijų vykdymu;
 • gebėti konsultuoti poskyrio darbuotojus biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, duomenų teikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą klausimais;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisinės bazės informacine sistema.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: