Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Finansų skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto ir kitų finansinių išteklių buhalterinę apskaitą, koordinuoti viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų sudarymą ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą Savivaldybei ir į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS), teikti metodinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose – finansų valdymo, kontrolės ir apskaitos –
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dirba Skyriaus darbe naudojamomis kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos programomis;
 • priima, tikrina ir derina biudžetinių įstaigų bei viešųjų įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, pateiktas pažymas dėl finansavimo sumų, finansinių ataskaitų rinkinius bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
 • tikrina, tikslina ir tvirtina į VSAKIS įtrauktus finansinių ataskaitų rinkinių duomenis;
 • koordinuoja ir konsultuoja Savivaldybės biudžetines įstaigas ataskaitų sudarymo ir duomenų pateikimo į LABBIS ir į VSAKIS klausimais;
 • nustatytais terminais bei tvarka rengia, tvirtina ir teikia Savivaldybės konsoliduotą finansinę atskaitomybę Finansų ministerijai;
 • tikrina asignavimų valdytojų pateiktas Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas (forma Nr.4) ir sudaro bendrą Savivaldybės Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą (forma Nr.4);
 • vykdo Savivaldybės gautų ir grąžintų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, teikia Finansų ministerijai ataskaitas apie Savivaldybės skolinimosi limitų panaudojimą ir skolos būklę;
 • atlieka finansų kontrolę pagal Administracijos direktoriaus patvirtintas finansų kontrolės taisykles;
 • konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Skyriaus kompetencijos klausimais biudžetinių įstaigų ir seniūnijų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims ir buhalterinės apskaitos darbuotojams;
 • vykdo Skyriaus vedėjo pavaduotojo, koordinuojančio Skyriaus apskaitos darbuotojų darbą, pavedimus, sudarant periodinę Savivaldybės biudžeto vykdymo atskaitomybę bei vykdymo ataskaitą, Savivaldybės iždo ataskaitas už kiekvienus metus ar metų ketvirčius bei rengiant Savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas;
 • kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią Skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją;
 • teikia (suderinęs su Skyriaus vedėju) duomenis, ataskaitas ir kitą informaciją raštu bei elektroniniu būdu suinteresuotoms ir gauti tokią informaciją turinčioms teisę institucijoms;
 • rengia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų teisės aktų ar dokumentų projektus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • užtikrina informacijos ir duomenų, kuriais disponuoja, saugojimą ir konfidencialumą;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu yra paskirtas, veikloje, atstovaudamas Skyriaus kompetencijos klausimams ir siekdamas, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • esant būtinybei, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą;
 • teikia siūlymus Skyriaus vedėjui darbo organizavimo ir gerinimo klausimais;
 • klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, derina su Skyriaus vedėju;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas, bet pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas Skyriaus nuostatuose numatytoms funkcijoms įgyvendinti, taip pat nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo, Administracijos direktoriaus bei jo pavaduotojo pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei dvejų metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus atskaitomybę ir finansų kontrolę, mokėti taikyti juos praktikoje;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo taisykles;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: