Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Gilučių seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Elektrėnai - Elektrėnų savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Gilučių seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Seniūno pareigybė reikalinga seniūnijos darbui organizuoti, viešosioms paslaugoms teikti seniūnijoje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu pavestoms seniūnijai ir seniūnui funkcijoms vykdyti, neviršijant įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti, kaip įgyvendinami savivaldybės institucijų sprendimai. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas ypatingoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje. Siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, seniūnijos uždavinius, atlikti Vietos savivaldos įstatymo numatytas seniūno funkcijas:
 • atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
 • administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
 • savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
 • seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
 • išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja mirtis;
 • išduoda leidimus laidoti, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
 • Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisių pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;
 • teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, aikščių, šaligatvių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio mero, mero pavaduotojo, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus pagal kompetenciją;
 • Seniūnijos veiklos nuostatuose gali būti seniūnui pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti darbe įstatymus bei įstatymus įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, biudžetinių įstaigų finansų valdymą, darbo santykių reguliavimą, gyventojų socialines garantijas, darbų saugą, socialinę paramą, dokumentų rengimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo, finansų ir dokumentų valdymo srityje;
 • išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programa, teksto redaktoriaus programa, naudotis internetu, elektroniniu paštu);
 • gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti analitinę medžiagą, savarankiškai planuoti, kaupti, sisteminti informaciją, teikti išvadas;
 • gebėti laikytis etikos normų bendraujant su gyventojais;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Elektrėnų savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: