Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Girdžių seniūnija Seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Jurbarkas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybė) Girdžių seniūnijos (toliau – seniūnija) seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11
 • Seniūno pareigybė reikalinga viešųjų paslaugų teikimo administravimo, administracinių paslaugų teikimo, seniūnijos vidaus administravimo funkcijoms seniūnijos teritorijoje pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus vykdyti.
Seniūnas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka seniūnijos vidaus administravimą, siekiant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą, organizuoja, planuoja ir koordinuoja seniūnijos atliekamas funkcijas, paskirstydamas darbą seniūnijos darbuotojams, atsižvelgdamas į jų pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas;
 • administruoja seniūnijai skirtus biudžeto ir specialiųjų programų asignavimus. Parengia ir teikia Finansų skyriui seniūnijos išlaidų sąmatas tam, kad racionaliai būtų valdomi seniūnijos finansiniai ištekliai ir įgyvendinami jai keliami uždaviniai;
 • savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
 • savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus ir sudaro sutartis seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, rūpinasi jų vykdymu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus; 16 priima gyventojus įvairiais klausimais, išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
 • registruoja mirtis ir išduota leidimus laidoti;
 • Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai, seniūnijos patalpose atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
 • organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybei priklausančių kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, želdinių, gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, valymo ir priežiūros darbus, vietinio susisiekimo transporto organizavimą, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų bei kapinių priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;
 • prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
 • šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
 • apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
 • dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
 • padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento ir savivaldybės tarybos rinkimus, referendumus;
 • organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
 • renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
 • kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
 • prireikus organizuoja atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų įvertinimą ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo, paramos būdų;
 • pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;
 • kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;
 • tvarko (ar įgalioja kitus seniūnijos darbuotojus tvarkyti) gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
 • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir atsako už civilinę bei darbo saugą seniūnijoje, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje;
 • organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
 • nustatyta tvarka seniūnijoje organizuoja socialinės paramos teikimą, pašalpų mokėjimą;
 • teikia informaciją, reikalingą valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, lėšoms apskaičiuoti, vadovaudamasis atitinkamų ministerijų ir valstybės institucijų įsakymais patvirtintomis valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikomis bei ministerijų ir valstybės institucijų paklausimais juose nurodytais terminais, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai:
 • Civilinės metrikacijos skyriui – gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai vykdyti;
 • Žemės ūkio skyriui – žemės ūkio funkcijai vykdyti;
 • Socialinės paramos skyriui – socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms funkcijoms vykdyti;
 • vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrą darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, atliekų tvarkymą, administracines nuobaudas, raštvedybos bei dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis.
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti savo veiklą bei organizuoti seniūnijos darbą.
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: