Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Imigracijos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Imigracijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas), kitų teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias Šengeno ir nacionalinių vizų (toliau – vizų), leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi), Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi), vietinio eismo per sieną leidimų ir leidimų pakeisti darbdavį išdavimą užsieniečiams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • priima užsieniečių prašymus išduoti vizas, pratęsti Šengeno vizų galiojimo laiką, išduoti arba pakeisti leidimus laikinai gyventi, išduoti leidimus nuolat gyventi, įforminti leidimus laikinai gyventi ir gyvenamųjų vietų deklaracijas, kad būtų užtikrintas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
 • nagrinėja dokumentus dėl vizų išdavimo, Šengeno vizų galiojimo laiko pratęsimo ir rengia sprendimų projektus šiais klausimais, išduoda vizas ir pratęsia Šengeno vizos galiojimo laiką, kad būtų įgyvendinti Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų reikalavimai;
 • nagrinėja užsieniečių prašymus išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi, išskyrus Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8, 9 ir 10 punktuose nustatytais pagrindais, išduoti leidimą nuolat gyventi, išduoti, pakeisti vietinio eismo per sieną leidimą, pakeisti darbdavį ir rengia sprendimų projektus šiais klausimais, kad būtų įgyvendinti Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų reikalavimai;
 • tvarko ir persiunčia atsakingoms institucijoms prašymus įforminti leidimus laikinai gyventi ir gyvenamųjų vietų deklaracijas, išduoda ir keičia leidimus laikinai gyvent, kad būtų užtikrintas teisės aktų nustatytais atvejais dokumentų tvarkymas ir išdavimas;
 • nagrinėdamas užsieniečių prašymus išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi, išduoti leidimą nuolat gyventi, atlieka užsieniečių apklausas, vertina ir nustato, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka, fiktyvi registruota partnerystė, fiktyvus įvaikinimas arba kad įmonė, kurios dalyvis yra užsienietis, yra fiktyvi, kad būtų vykdomos skyriui pavestos funkcijos;
 • įrašo ir tvarko duomenis, susijusius su vizomis, leidimais laikinai ir nuolat gyventi, vietinio eismo per sieną leidimais, leidimais pakeisti darbdavį, Užsieniečių registre, kad būtų kaupiama informacija skyriaus kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų skyriaus kompetencijos klausimais projektus, kad būtų tobulinama užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojanti teisinė bazė;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinami skyriaus veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai ir suteikiama informacija pagal kompetenciją;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniais, kitomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, spręsdamas užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus, kad būtų gaunama ir suteikiama informacija pagal skyriaus kompetenciją ir plėtojamas bendradarbiavimas;
 • priima interesantus skyriaus veiklos klausimais Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
 • vyksta į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje, kad būtų atstovaujama Migracijos departamentui skyriaus kompetencijos klausimais;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniams (toliau – migracijos padaliniai), Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms (toliau – konsulinės įstaigos) skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktų reikalavimai;
 • tikrina, kaip migracijos padaliniai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su valstybės politikos migracijos srityje, įgyvendinimu, rengia pažymas dėl migracijos padalinių veiklos, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
 • dalyvauja vykdant konsulinių įstaigų ir migracijos padalinių valstybės tarnautojų mokymus, stažuotes, kvalifikacijos kėlimą, kad būtų keliama valstybės tarnautojų kvalifikacija;
 • atsako už saugiųjų (numeruotųjų) dokumentų blankų ir kitų dokumentų saugojimą, jų tinkamą panaudojimą, kad būtų vykdomi šią sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
 • prireikus naudojasi Lietuvos Respublikos gyventojų registru, Lietuvos Respublikos adresų registru, Juridinių asmenų registru, Nekilnojamojo turto registru, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniu registru, Prevencinio poveikio priemonių taikymo registru, Administracinių nusižengimų registru, Lietuvos nacionaline antrosios kartos Šengeno informacine sistema, Užsieniečių registru, Lietuvos nacionaline vizų informacine sistema, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitais registrais bei informacinėmis sistemomis, kad būtų vykdomos skyriui priskirtos funkcijos;
 • rengia pozicijas, išvadas, atsakymus dėl Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų dokumentų, kad būtų užtikrinamas tinkamos informacijos teikimas pagal skyriaus kompetenciją;
 • pasirašo parengtus užsieniečiams ir institucijoms Lietuvoje paklausimus, raštus, pranešimus, pažymas, kvietimus, kad būtų užtikrinamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
 • rengia informaciją, skirtą skelbti Migracijos departamento interneto ir intraneto tinklapiuose, kad būtų užtikrinama informacijos sklaida pagal skyriaus kompetenciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus ir pristato suderintas Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse, taip pat dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos įsteigtų darbo grupių ir komitetų vizų, leidimų laikinai ir nuolat gyventi, vietinio eismo per sieną leidimų išdavimo klausimais veikloje, kad būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos atstovavimas skyriaus kompetencijos klausimais;
 • Migracijos departamento direktoriaus pavedimu atlieka kito skyriaus kai kurias valstybės tarnautojo funkcijas, kai yra padidėjęs kito skyriaus darbų mastas, kad būtų įgyvendinamas Migracijos departamento strateginis tikslas;
 • vykdo kitus Migracijos departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiektas Migracijos departamento strateginis tikslas.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą bei teisės aktų rengimą;
 • mokėti anglų ar rusų kalbą B1 lygiu; Papunkčio pakeitimai: Nr. 3K-123, 2018-06-13 MD įsakymas
 • mokėti dirbti su „Microsoft Windows“operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, problemas ir rengti išvadas, sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą.
CVB client

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: