Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Panevėžyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

Darbo pobūdis

 • Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Įmokų išieškojimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti darbo procedūras, susijusias su teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, įgyvendinimu, valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių surinkimu į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą (toliau – Fondo biudžetas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Ieško skolininkų turto, siekiant užtikrinti skolų išieškojimą ar išieškoti skolas Fondo biudžetui.
 • Analizuoja draudėjų piniginius srautus ir duomenis apie draudėjų turimą turtą, teikia siūlymus dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo.
 • Rengia sprendimų projektus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka.
 • Ruošia nurodymų projektus skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar pašalpos nesumokėtas įmokas, baudas ir delspinigius į Fondo biudžetą, kontroliuoja jų vykdymą.
 • Rengia teikiamus antstoliams dokumentus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, kontroliuoja pateiktų sprendimų vykdymą.
 • Renka ir ruošia dokumentus dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse.
 • Rengia sprendimų projektus dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse.
 • Pildo dokumentų dėl skolų Fondo biudžetui išieškojimo iš skolininkų, esančių Europos Sąjungos valstybėse, formas, kurias būtina pateikti Europos Sąjungos valstybės kompetentingai institucijai.
 • Rengia prašymų dėl turto arešto projektus.
 • Nustato skolininkų areštuotiną turtą, surašo turto arešto aktą, ir teikia dokumentus Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui, kontroliuoja draudėjų turto arešto vykdymą.
 • Rengia prašymų dėl priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo projektus.
 • Teikia duomenis Hipotekos registrui apie pritaikytą, pakeistą arba panaikintą priverstinę hipoteką ir priverstinį įkeitimą.
 • Rengia nurodymų projektus Lietuvos Respublikos kredito įstaigoms nutraukti piniginių lėšų išdavimą bei pervedimą iš skolininkų sąskaitų.
 • Rengia dokumentų dėl priverstinio poveikio priemonių atšaukimo projektus, skolininkams atsiskaičius su Fondo biudžetu.
 • Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, susijusius su įmokų mokėjimu, ir parengia medžiagą administracinės bylos nagrinėjimui bei įrašo duomenis apie surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus į Administracinių teisės pažeidimų registrą.
 • Rengia pranešimų draudėjams projektus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
 • Rengia ieškinių dėl bankroto bylų iškėlimo nemokiems draudėjams projektus.
 • Atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui (toliau – Panevėžio skyrius) bankroto ir restruktūrizavimo bylose, Panevėžio skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį įgaliojus.
 • Rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso teisės normas, susijusias su valstybiniu socialiniu draudimu.
 • Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informaciją apie bankrutuojančią įmonę, draudėjo veiklą, įmonei pritaikytas priverstines poveikio priemones, bankroto proceso eigą ir rengia išvados projektą, pasibaigus bankroto procesui, skirtą Fondo valdybai, dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo.
 • Teikia dokumentus dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo, mirus Fondo biudžetui skolingam fiziniam asmeniui.
 • Rengia dokumentus dėl įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl įmokų už apdraustuosius asmenis skolos sumokėjimo atidėjimo, rengia išvadas, tikslina įsiskolinimo grąžinimo grafiką.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl savarankiškai dirbančių asmenų įmokų skolos sumokėjimo atidėjimo, rengia išvadas, tikslina įsiskolinimo grąžinimo grafiką, rengia sprendimų projektus.
 • Rengia atidėjimo sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą, esant reikalui ruošia sprendimų ir pranešimų dėl sutarčių nutraukimo projektus.
 • Rengia sprendimų dėl įmokų skolos sumokėjimo atidėjimo sutarčių nutraukimo projektus.
 • Tvarko įmokų skolos sumokėjimo atidėjimo sutarčių bei sprendimų dėl sudarytų sutarčių nutraukimo apskaitą.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotai sumokėtas apdraustųjų asmenų įmokas, išieškojimo laiko atidėjimo, rengia išvadas, kokiai delspinigių sumai galėtų būti sudaryta išieškojimo atidėjimo sutartis.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotai sumokėtas savarankiškai dirbančių asmenų įmokas, išieškojimo laiko atidėjimo, rengia išvadas, kokiai delspinigių sumai galėtų būti sudaryta išieškojimo atidėjimo sutartis, rengia sprendimų projektus.
 • Rengia delspinigių atidėjimo sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą, esant reikalui ruošia sprendimų ir pranešimų dėl sutarčių nutraukimo projektus.
 • Rengia sudarytų delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo sutarčių bei sprendimų dėl jų nutraukimo projektus.
 • Tvarko sudarytų delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo sutarčių bei priimtų sprendimų dėl jų nutraukimo apskaitą.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl baudų sumokėjimo laiko atidėjimo, rengia sprendimų dėl baudų sumokėjimo laiko atidėjimo (neatidėjimo) projektus.
 • Kontroliuoja sutarčių dėl baudų sumokėjimo laiko atidėjimo vykdymą bei tvarko jų apskaitą.
 • Ruošia sprendimų ir pranešimų dėl sutarčių dėl baudų sumokėjimo laiko atidėjimo nutraukimo projektus.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl atleidimo nuo delspinigių ar baudų mokėjimo, rengia išvadų projektus, ruošia medžiagą Fondo valdybai ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
 • Tikrina palūkanų už atidėtas įmokas, baudas ir delspinigius apskaičiavimo automatiniu būdu teisingumą, informuoja draudėjus apie mokėtinas palūkanų sumas.
 • Analizuoja įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių surinkimo rodiklius.
 • Rengia informaciją apie įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių nemokančių draudėjų, turinčių įsiskolinimus praleistais mokėjimo terminais, nemokėjimo priežastis.
 • Rengia siūlymus inicijuoti veiklos nevykdančio juridinio asmens likvidavimą (toliau – Siūlymas) ir atsakymus į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos paklausimus dėl pritarimo Siūlymui rengti.
 • Tvarko informacinės duomenų bazės duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Informuoja Skyriaus vedėją apie būtinybę teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai patikrinti atitinkamą draudėją, rengia patikrinimams atlikti reikalingus dokumentus, skirtus teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Panevėžio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, pagrindiniais Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį draudimą bei teismų praktika civilinėse ir administracinėse bylose. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, civilinę, administracinę, baudžiamąją teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, mokesčių administravimą, įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą, tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: