Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Įmokų išieškojimo skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-278 (pakeista 2019 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. (1.2E) V-116)

ĮMOKŲ IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Įmokų išieškojimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti procedūras, susijusias su priverstinio poveikio priemonių taikymu skolingų draudėjų atžvilgiu, atstovauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau - Teritorinis skyrius) interesams visų instancijų teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas) išieškojimo administravimas ir teisinis atstovavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro arba bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai);
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, civilinę, baudžiamąją bei administracinę teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, mokesčių administravimą, įmonių bankrotą ir restruktūrizaciją, duomenų apsaugą, bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, tiek, kiek tai susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.3. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;
4.4. mokėti analizuoti teisės aktus, būti susipažinusiam su teisės aktų ir dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Tikrina draudėjų, kuriems iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, piniginius srautus ir analizuoja duomenis apie draudėjų turimą turtą, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui ar patarėjui dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo.
5.2. Kontroliuoja draudėjų, kuriems iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, einamųjų įmokų mokėjimą ir atlieka darbo procedūrose nustatytus veiksmus dėl einamųjų įmokų skolos išieškojimo priverstine tvarka.
5.3. Surašo administracinių nusižengimų protokolus asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, pagal Skyriaus kompetenciją.
5.4. Rengia procesinius dokumentus ir teikia juos teismams.
5.5. Rengia dokumentus ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms bylose, susijusius su įmokų mokėjimu ir skolos išieškojimu.
5.6. Atstovauja Teritorinio skyriaus interesams visų instancijų teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose.
5.7. Atstovauja Teritorinio skyriaus interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose.
5.8. Perduoda antstoliams teismo nuosprendžiu priteistos žalos, padarytos Fondo biudžetui nesumokėjus socialinio draudimo įmokų, išieškojimą pagal vykdomuosius raštus ir kontroliuoja pateiktų vykdomųjų raštų vykdymą.
5.9. Rengia dokumentus dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo, pasibaigus bankroto procedūrai.
5.10. Tvarko informacinės duomenų bazės duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
5.11. Skyriaus vedėjui/patarėjui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymus.
5.12. Konsultuoja Skyriaus ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
5.13. Skyriaus vedėjui/patarėjui pavedus, rengia ir teikia informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
5.14. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu.
5.15. Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, įgyvendinant veiklos plane nustatytas priemones bei atliekant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.16. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
5.17. Skyriaus vedėjui/patarėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.
5.18. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo/patarėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (92) »