Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Informacinių technologijų priežiūros skyrius Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

Informacinių technologijų priežiūros skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis – A. Pareigybės kategorija – 17
 • Informacinių technologijų priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, vykdant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) informacinių sistemų priežiūrą ir vystymą, koordinuoti ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinius išteklius.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų;
 • užtikrina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) kokybišką darbą ir įgyvendina jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
 • paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
 • teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
 • vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriui nustatytomis veiklos sritimis kompetencija;
 • dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
 • sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
 • teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, atsakomybės taikymo;
 • teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • rengia skyriaus veiklos planus, ataskaitas;
 • vizuoja sąskaitas, pasirašo darbų atlikimo aktus, prekių važtaraščius, informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
 • planuoja ir organizuoja skyriaus darbą bei atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • organizuoja ministerijos informacinių sistemų priežiūrą ir vystymą;
 • teikia siūlymus ministerijos kancleriui dėl informacinių sistemų įgyvendinimo reikalingumo ministerijoje, vertina ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų investicijų projektus, susijusius su informacinėmis sistemomis;
 • vertina ministerijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia siūlymus ministerijos kancleriui dėl ministerijos informacinių technologijų modernizavimo ir plėtros;
 • atsako už ministerijos informacinių sistemų saugos dokumentus, sistemų naudojimo tvarkos aprašus ir atlieka jų laikymosi priežiūrą, siekiant saugaus ir kokybiško jų naudojimo;
 • teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo organizavimo, darbuotojų apmokėjimo ir informacinių sistemų tobulinimo klausimais;
 • organizuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų rengimą informacinių sistemų klausimais;
 • nagrinėja, kaupia, sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti;
 • atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
 • organizuoja ministerijos valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinį saugumą;
 • užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų atsakingo asmens funkcijų automatizuotų duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apdorojimo srityje funkcijų įgyvendinimą;
 • koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių išteklius;
 • inicijuoja reikalingų naujų kompiuterinių programų pirkimą, rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus, dalyvauja rengiant sutartis su laimėjusiais tiekėjais ir koordinuoja šių sutarčių vykdymą;
 • vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
 • kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
 • bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
 • užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų atsakingo asmens funkcijų automatizuotų duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apdorojimo srityje funkcijų įgyvendinimą;
 • organizuoja Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos ir jos infrastruktūros (toliau – SPIS) priežiūrą;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus SPIS priežiūros klausimais;
 • užtikrina ministerijos interneto svetainės kūrimą, priežiūrą bei operatyvų duomenų pateikimą svetainėje;
 • kartu su skitais skyriaus darbuotojais padeda ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams tobulinti darbo organizavimo būdus panaudojant kompiuterinius informacijos apdorojimo metodus;
 • atsako už ministerijos valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos kanclerio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų, jų komponentų kūrimo ir diegimo srityje;
 • turėti gerą valstybinio sektoriaus suvokimą bei praktinę patirtį jo valdyme ir vystyme;
 • turėti stiprias projektų vadovo žinias bei įgūdžius, informacinių technologių projektų valdymo patirtį, PMP, IPMA, Prince ar kitą projektų valdymo sertifikatą;
 • žinoti informacinių technologijų rinką ir jos tendencijas;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją, darbo teisinius santykius ir informacines sistemas;
 • išmanyti kompiuterinio tinklo, reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų ir operacinių sistemų veikimą ir administravimą;
 • mokėti apibendrinti vartotojų poreikius informacinių sistemų plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą;
 • mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti, valdyti informaciją, savarankiškai rengti išvadas;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: