Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Infrastruktūros ir turto skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Jurbarkas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Infrastruktūros ir turto skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, koordinuoti infrastruktūros plėtrą, planuoti, kontroliuoti ir koordinuoti savivaldybės administracijos atliekamas funkcijas, susijusias su komunalinio ūkio, statybos, transporto, energetikos, vandentvarkos, teritorijų planavimo, architektūros, aplinkos apsaugos, taip pat savivaldybės turto administravimo klausimais.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja, planuoja ir koordinuoja skyriaus atliekamas funkcijas, dokumentų valdymą, paskirsto darbą skyriaus darbuotojams, atsižvelgdamas į jų pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtų sprendimų vykdymą, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant su skyriaus atliekamomis funkcijomis susijusius investicijų projektus, strateginio planavimo dokumentus, projektus Europos Sąjungos paramai gauti, savivaldybės biudžeto projektą, rengia savivaldybės biudžeto programas tam, kad racionaliai būtų valdomi įstaigos finansiniai ištekliai ir įgyvendinami įstaigai keliami uždaviniai;
 • koordinuoja savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, prisideda prie komunalinių paslaugų teikimo tarifų, vandens, šilumos energijos, nuotekų, gyvenamųjų patalpų administravimo ir nuomos tarifų skaičiavimo savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, teikiančioms šias paslaugas, siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių vandens, šilumos ir kitų energijos rūšių tiekimą, nuotekų tvarkymą bei komunalinių paslaugų teikimą, laikymąsi;
 • organizuoja ir užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ar patikėjimo teise valdomo valstybės turto atnaujinimą ir priežiūrą;
 • organizuoja ir administruoja aplinkos apsaugos, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti panaudojimą;
 • rūpinasi aplinkos apsauga;
 • kontroliuoja savivaldybės butų fondo remontą ir priežiūrą;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta ir savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka ir neviršydamas kompetencijos rengia sutarčių bei susitarimų su kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis projektus, priima atliktus darbus;
 • organizuoja savivaldybės inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą;
 • organizuoja ir kontroliuoja projektavimo, statybos darbų, remonto, statomų objektų techninę priežiūrą, finansavimą, baigtų darbų ar objektų priėmimą;
 • kontroliuoja savivaldybės kompetencijai priskirtas funkcijų, susijusių su teritorijų planavimu ir architektūra, įgyvendinimą;
 • užtikrina kompleksinio planavimo vykdymą;
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentus, paraiškas savivaldybės statomų objektų leidimams gauti, rangos sutarčių projektus, statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų projektus ir kitus su tuo susijusius dokumentus, atlieka savivaldybės statomų, rekonstruojamų objektų užsakovo funkcijas tam, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
 • organizuoja socialinės ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybos užsakovo funkcijų vykdymą, kiek tai susiję su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu;
 • dalyvauja įvairių komisijų darbe, atstovauja savivaldybės administracijai, tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai, vykdo civilinės saugos funkcijas kasdienėje veikloje bei ekstremalių situacijų metu siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje;
 • nagrinėja ir pagal savo kompetenciją sprendžia fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, skundus tam, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
 • teikia informaciją, reikalingą valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, lėšoms apskaičiuoti, vadovaudamasis atitinkamų ministerijų ir valstybės institucijų įsakymais patvirtintomis valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikomis bei ministerijų ir valstybės institucijų paklausimais juose nurodytais terminais, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
 • Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrą darbo patirtį ir 1 metų darbo viešojo administravimo srityje patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, infrastruktūros plėtrą, statybą, kelių priežiūrą, komunalinį ūkį, aplinkos apsaugą, taip pat šilumos, elektros energetikos, vandentvarkos, viešųjų pirkimų klausimus, Civilinės saugos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus civilinės saugos ir ekstremalių situacijų klausimais bei Saugos ir sveikatos darbe reglamentuojančius teisės aktus, raštvedybos bei dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“, „Internet Explorer“;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą, savarankiškai sugebėti nustatyti darbo prioritetus, dirbti komandoje;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus susipažinti su įslaptinta informacija. I
CVB client

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: