Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas 10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Inovacijų ir pramonės departamento (toliau – Departamentas) Pramonė 4.0 politikos skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti sklandų skyriaus darbą, taip pat skyriaus funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinant pramonės produktyvumo ir konkurencingumo padidinimo, pramonės skaitmeninimo ir plėtros, skaitmeninių inovacijų centrų veiklos plėtros, dirbtinio intelekto, energetikos dekarbonizacijos, žiedinės ekonomikos, ekologinės pramonės plėtojimo ir darniosios plėtros politikos formavimo srityse, taip pat Europos Komisijos pramonės skaitmeninimo srities projektų, kuriuose dalyvauja Ūkio ministerija, koordinavimui ir Skyriaus kompetencijai priskirtinų teisės aktų projektams rengti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas, siekiant užtikrinti sklandų Skyriaus darbą;
 • rengia Skyriaus kompetencijai priskirtinų teisės aktų projektus;
 • koordinuoja Europos Komisijos pramonės skaitmeninimo srities projektus, kuriuose dalyvauja Ūkio ministerija;
 • dalyvauja įgyvendinant programas sudarančias sąlygas Lietuvos pramonės įmonėse diegti ir plėtoti naujausias skaitmenines technologijas, tame tarpe dirbtinio intelekto technologijas, leidžiančias padidinti pramonės įmonių produktyvumą ir konkurencingumą;
 • dalyvauja rengiant pramonės strateginio planavimo dokumentus, gamybos ir kitos ūkinės veiklos transformacijos (skaitmeninimo) srityje;
 • koordinuoja pramonės įmonių veiksmus transformuojant gamybos procesus, inicijuoja pramonės transformacijos (skaitmenizacijos) skatinimui reikiamus teisės aktų projektus;
 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitomis nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis, kompetentingais asmenimis pramonės transformacijos (skaitmenizacijos), švaresnės gamybos diegimo, ekologinės pramonės plėtojimo ir darniosios plėtros srityse;
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų Skyriaus kompetencijai, tobulinimo;
 • kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų šiai valstybės tarnautojo pareigybei pagal veiklos sritis, tobulinimo;
 • pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus, rengia arba dalyvauja rengiant atsakymus jiems;
 • rengia sudaromų mokslinių tiriamųjų darbų sutarčių projektus, jų pakeitimo ir nutraukimo projektus, bei šiuos projektus derina su atitinkamais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais Skyriaus kompetencijos ribose;
 • rengia sudaromų mokslinių tiriamųjų darbų sutarčių projektus, o taip pat sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus bei šiuos projektus derina su atitinkamais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais Skyriaus kompetencijos ribose;
 • teikia pasiūlymus dėl ES fondų lėšų planavimo ir administravimo, projektų atrankos kriterijų ir jų pakeitimų ir informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie pramonės politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, dokumentus ir teisės aktus, susijusius su ES fondų planavimu ir administravimu;
 • dalyvauja pramonės ir technologijų transformacijos (skaitmeninimo), eko-inovacijų, energijos efektyvumo pramonėje srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime;
 • užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
 • vykdo jo funkcijoms priskirtų Ūkio ministerijos sudarytų sutarčių kontrolę;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos, politikos mokslų, ekonomikos, teisės studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities inžinerijos, chemijos ir procesų inžinerijos, medžiagų technologijos studijų krypties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais reguliuojančiais pramonės plėtrą;
 • išmanyti ES direktyvas, reglamentus, Europos Komisijos sprendimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius aplinkosaugą, darniąją plėtrą, pramonės transformaciją (skaitmenizaciją);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo pramonės politikos srityje;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų, tarptautinių sutarčių projektus, išvadas, pažymas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: