Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės vyriausiasis specialistas (atl. koef. - 10, atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO")

Vilnius - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. 1-119
(Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. liepos 10 d. įsakymo
Nr. 1-199 redakcija)


INOVACIJŲ IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMO GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės (toliau – grupė) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Grupės vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – Europos Sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimų koordinavimas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) kompetenciją, Lietuvos pozicijų energetikos ir kitose srityse koordinavimas ir rengimas Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų priimamų dokumentų atžvilgiu, taip pat užtikrintas kitų grupės uždavinių įgyvendinimas ir funkcijų atlikimas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Europos Sąjungos reikalų koordinavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Europos Sąjungos bendradarbiavimo arba tarptautinio bendradarbiavimo arba energetikos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
4.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
4.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų rengimą Europos Sąjungos (toliau – ES) priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu, pozicijas derina su kitais Energetikos ministerijos administraciniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
5.2. atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu stebėseną, analizę ir apibendrinimus;
5.3. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus ir energetikos klausimų svarstymą ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse ir šalyse narėse, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus, rengia pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
5.4. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką;
5.5. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams (tarptautiniams) susitikimams, ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams;
5.6. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo; rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;
5.7. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos strategijų, plėtros programų, Energetikos ministerijos strateginių planų energetikos srityje suderinamumo su svarbiausiais strateginiais ir kitais ES energetikos politikos dokumentais;
5.8. pagal kompetenciją teikia informaciją ir pastabas dėl kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;
5.9. pagal kompetenciją atstovauja Energetikos ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
5.10. pagal kompetenciją dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų, kitų tarptautinių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės kompetencijos klausimais;
5.11. rengia Energetikos ministerijos ES reikalų koordinavimo tvarkos aprašą, teikia siūlymus dėl jo atnaujinimo;
5.12. koordinuoja ir užtikrina VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai skiriamų pavedimų dėl nacionalinių energetikos srities teisės aktų derinimo su ES teise priežiūros LINESIS duomenų bazėje ir nacionalinių įgyvendinimo priemonių notifikavimo Europos Komisijai MNE (Mesures Nationales d`Execution) duomenų bazėje ir atsakymų dėl pažeidimų procedūrų teikimo Europos Komisijai naudojantis INFR (Infringement procedures) duomenų baze, vykdymą;
5.13. pagal kompetenciją koordinuoja Energetikos ministerijos veiklą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO);
5.14. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
5.15. pagal kompetenciją analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;
5.16. pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetų posėdžiuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose;
5.17. pavaduoja kitus grupės valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais;
5.18. vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio grupės vadovo pavedimus.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Inovacijų ir tarptautiškumo skatinimo grupės vadovui.
CVB client

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: