Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Inspekcijos viršininkas (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Darbo pobūdis

 • Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininkas yra įstaigos vadovas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 18
 • Inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti Inspekcijos darbui, užtikrinti Lietuvos energetikos objektų ir visų šalies ūkio sektorių energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tinkamą Inspekcijos vidaus administravimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • organizuoja Inspekcijos darbą, nustato Inspekcijos vidaus tvarką, užtikrina tinkamą Inspekcijai nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • atstovauja Inspekcijai ir (arba) suteikia įgaliojimus Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Inspekcijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose ir kitose institucijose bei organizacijose įstatymų nustatyta tvarka;
 • pagal kompetenciją tvirtina įsakymus ir kitus teisės aktus, kontroliuoja, jų įgyvendinimą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
 • tvirtina Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus; tvirtina Inspekcijos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, kitus Inspekcijos vidaus administravimo dokumentus ir teisės aktus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems, tarnybines ar drausmines nuobaudas ir sprendžia socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo klausimus;
 • organizuoja Lietuvos energetikos objektų ir visų ūkio sektorių, energetikos įrenginių techninės saugos, eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumo ir vartojimo efektyvumo valstybinę kontrolę, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisinio reglamentavimo nurodytose srityse tobulinimo;
 • organizuoja Inspekcijai pateiktų prašymų, ginčų ir skundų, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, išankstine privaloma skundų ir ginčų ne teismine tvarka nagrinėjimą;
 • pagal kompetenciją organizuoja nelaimingų atsitikimų, susijusių su energetikos objektų ir energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų, taip pat nelaimingų atsitikimų darbe ar buityje, susijusių su energijos vartojimu, tyrimą;
 • užtikrina racionalų ir taupų Inspekcijos lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, atsako už tinkamą ir savalaikį Inspekcijos ataskaitų rinkinių sudarymą bei teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų pateikimą ir paskelbimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Inspekcijos, tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje teikia išvadas ir pasiūlymus, susijusius su šia veikla;
 • kasmet teikia Energetikos ministerijai Inspekcijos metinės veiklos ataskaitą, Lietuvos Respublikos energetikos ministro nurodymu atsiskaito už Inspekcijos veiklą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas su Inspekcijos veikla susijusias ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Inspekcijos nuostatais ir kitais teisės aktais jam pavestas vykdyti funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), technologijos mokslų studijų srities energetikos arba elektros inžinerijos krypties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, finansinę, ūkinę biudžetinių įstaigų veiklą bei Lietuvos energetikos sektorių veiklą;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.
CVB client

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: