Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa) įgyvendinamų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų finansinių priemonių (toliau – finansinės priemonės) valdymu ir administravimu.
:
 • atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – 2014–2020 m. atsakomybės taisyklės) ir susijusias su pagal veiksmų programą įgyvendinamų finansinių priemonių valdymu ir administravimu:
 • atlikti funkcijas, susijusias su finansinių priemonių atranka ir finansavimu:
 • organizuoti finansinių priemonių išankstinio vertinimo atlikimą ar pakeitimą ir rengti išankstinio vertinimo rezultatų santrauką veiksmų programos stebėsenos komitetui susipažinti, numato finansinių priemonių įgyvendinimo būdą;
 • rengti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) atrankos kriterijus, taikomus atrenkant finansinių priemonių (jeigu fondų fondas nesteigiamas) ir fondų fondo valdytoją (-us) (rengia kriterijų projektą, organizuoja jo pateikimą išvadoms gauti atitinkamai ministerijai (-oms), pagal kompetenciją atsakingai (-oms) už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, apibendrina gautas išvadas) ir organizuoti jų teikimą veiksmų programos stebėsenos komitetui juos tvirtinti, rengti išvadas dėl finansinių priemonių įgyvendinimo planų, rengti finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas (rengia sąlygų projektą, organizuoja jo pateikimą išvadoms gauti atitinkamai ministerijai (-oms), pagal kompetenciją atsakingai (-oms) už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, apibendrinti gautas išvadas);
 • vadovaujantis veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais atlikti fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo (jeigu fondų fondas nėra steigiamas) atranką, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 38 straipsnio 4 dalyje, rengti ir organizuoti finansavimo sutarties derinimą su kita ministerija (-omis), pagal kompetenciją atsakinga (-omis) už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, ir fondų fondo valdytoju arba finansinės priemonės valdytoju (jeigu fondų fondas nėra steigiamas), o kai įgyvendinamos jungtinės priemonės, inicijuoti projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komitetą;
 • kontroliuoti, kad susigrąžinamos ES struktūrinių fondų lėšos, skirtos projektams, apimantiems finansines priemones, įgyvendinti, įskaitant kitas ES struktūriniams fondams priskirtinas lėšas, būtų toliau naudojamos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013 44 ir 45 straipsnių reikalavimais;
 • pagal pareigybės aprašyme priskirtą atsakomybės sritį atlikti kitas funkcijas, susijusias su finansinių priemonių administravimu:
 • atlikti reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje nurodytas funkcijas:
 • rengti išvadas dėl veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonėms taikytinų projektų atrankos kriterijų tinkamumo ir rekomendacijas dėl jų teikimo veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti;
 • kontroliuoti, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose nustatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;
 • pagal kompetenciją registruoti ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su skyriui nustatytomis funkcijomis;
 • talpinti Europos Komisijai su skyriui nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją Informacinėje ES fondų valdymo sistemoje;
 • užtikrinti audito seką, saugoti skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
 • dalyvauti rengiant metines ir galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas, įskaitant reglamento (ES) Nr. 1303/2013 46 straipsnyje nurodytą finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaitą;
 • rinkti informaciją, ją apdoroti, rengti dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, reikalingus vadovaujančiosios institucijos funkcijoms, nurodytoms reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje, atlikti;
 • analizuoti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartą, prireikus (pagal analizės išvadas) rengia dokumentus dėl priemonių, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnyje, taikymo;
 • taikyti kovos su sukčiavimu priemones, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte;
 • dalyvauti rengiant 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams užbaigti reikalingus dokumentus;
 • pagal priskirtas funkcijas ir skyriaus lygiu rengti pasiūlymus dėl nacionalinių ir ES teisės aktų ir juos detalizuojančių metodinių dokumentų, reglamentuojančių finansinių priemonių įgyvendinimą, rengimo ir pakeitimo ir juos atstovauti nacionaliniu lygiu taip pat ES institucijų darbo grupėse;
 • rengti ir teikti departamento direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam skyriaus veiklą, prireikus – departamento direktoriui (toliau bendrai – departamento vadovai), prireikus finansų viceministrui pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis (toliau – viceministras), finansų ministrui pasiūlymus dėl efektyvesnio investavimo įgyvendinant veiksmų programą;
 • rengti pasiūlymus departamento vadovams dėl departamento darbo procedūrų vadovo tobulinimo;
 • rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai ir kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;
 • rengti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
 • rengti ir skelbti informaciją, susijusią su skyriaus kompetencija, ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), ministerijos interneto svetainėje (www.finmin.lrv.lt) ir intranete;
 • rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;
 • dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
 • teikti siūlymus departamento vadovams dėl atstovavimo skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose, teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;
 • teikti pasiūlymus departamento vadovams dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;
 • atlieka kitas funkcijas, kurios reikalingos skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti.
 • atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų lėšų arba kitų tarptautinių programų lėšų administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Partnerystės sutartimi, patvirtinta 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri partnerystės sutarties su Lietuva elementai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)4234), veiksmų programa;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinimą; teisės aktais, reglamentuojančiais Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2014–2020 metų finansinių priemonių įgyvendinimą;
 • būti susipažinęs su 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų valdymo ir kontrolės institucine sistema Lietuvoje;
 • būti susipažinęs su vadovaujančiosios institucijos funkcijomis ir atsakomybe;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti derybų valdymo įgūdžių: gebėti parengti argumentais pagrįstą derybinę poziciją ir ją įtaigiai pristatyti; gebėti taikyti įvairias derybų strategijas ir taktikas; gebėti įveikti prieštaravimus, atsiradusius derybų procese bei pasiekti susitarimą;
 • gebėti savo darbe taikyti veiklos planavimo principus, savarankiškai organizuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;
 • gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: