Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicijų departamento Kokybės užtikrinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Pareigybės aprašymas

INVESTICIJŲ departamento

Kokybės užtikrinimo skyriaus

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Investicijų departamento Kokybės užtikrinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Investicijų departamento (toliau – departamentas) Kokybės užtikrinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant valstybės politikos investicijų srityje, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, įgyvendinimą, siekiant optimizuoti investicijų administravimo procesus.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – investicijų administravimo procesų kūrimo, tobulinimo ir priežiūros – srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, ES ir šalių, teikiančių paramą Lietuvai, teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų lėšų administravimą ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos (toliau – kitos tarptautinės finansinės paramos programos) lėšų administravimą;

4.3. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų lėšų administravimo institucine sistema Lietuvoje;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo bendraisiais reikalavimais;

4.5. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.19. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. kurti, tobulinti ir prižiūrėti šiuos investicijų, kurios finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis, administravimo procesus:

5.1.1. paraiškų finansuoti projektus teikimo ir vertinimo;

5.1.2. projektų sutarčių sudarymo ir keitimo;

5.1.3. papildomo įgyvendinamų projektų finansavimo;

5.2. rengti tarpinėms institucijoms pavestų funkcijų atlikimo reikalavimus ir vadovaujantis rizikos analizės išvadomis vykdyti tarpinių institucijų funkcijų atlikimo priežiūrą ir kontrolę, įgyvendinti pavestas rizikos valdymo priemones;

5.3. rengti teisės aktų, dokumentų ir metodinių nurodymų, reglamentuojančių 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) administravimą ir finansavimą, projektus, pagal poreikį rengti paaiškinimus tarpinėms institucijoms dėl jų taikymo;

5.4. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) kūrimo ir plėtojimo, registruoti SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis;

5.5. rengti ir padėti rengti kitiems departamento skyriams dokumentus, reikalingus užbaigti 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiams;

5.6. atlikti koordinavimo institucijos funkcijas, įgyvendinant kitos tarptautinės finansinės paramos programas – Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą (toliau – tarptautinės programos):

5.6.1. rengti teisės aktų, dokumentų ir metodinių nurodymų, reglamentuojančių 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų ir programų administravimą ir finansavimą, projektus, pagal poreikį rengti paaiškinimus dėl jų taikymo;

5.6.2. teikti metodinę pagalbą (konsultuoti, pagal poreikį rengti paaiškinimus, pasiūlymus) dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo procesų;

5.6.3. techniškai aptarnauti 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo procesų sukūrimo darbo grupę;

5.6.4. dalyvauti kuriant ir plėtojant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų informacinę sistemą (NORIS), pagal kompetenciją NORIS registruoti informaciją apie atliekamus veiksmus;

5.6.5. padėti atsakingam departamento skyriui rengti dokumentus, reikalingus tarptautinėms programoms užbaigti;

5.7. rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, valstybių donorių atsakingoms institucijoms, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programų stebėsenos komitetams, veiksmų programų valdymo komitetams, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

5.8. rengti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

5.9. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokiais kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.10. dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.11. teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl atstovavimo skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose, teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

5.12. užtikrinti audito seką, saugoti gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

5.13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su šios pareigybės veiklos sritimi.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: