Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Investicijų departamento Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Investicijų departamento (toliau – departamentas) Valdymo ir kontrolės sistemų priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką investicijų srityje, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politika ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, siekiant, kad investicijų valdymo ir kontrolės sistemų institucijos pasiektų joms keliamus tikslus, veikdamos sklandžiai ir optimaliai naudodamos išteklius.
, susijusios su valstybės kaip viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – įstaiga) ir uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – bendrovė) savininkės teisių ir pareigų įgyvendinimu:
 • kaupti, sisteminti teismų praktiką klausimais, susijusiais su valstybės kaip įstaigos ir bendrovės savininkės teisių ir pareigų įgyvendinimu, ir teikti teisines išvadas;
 • atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, kad būtų tinkamai įgyvendintos savininko teisės ir pareigos.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų lėšų administravimo arba tarptautinių programų lėšų administravimo srityse;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų administravimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų bei įmonių valdymo principus bei veiklos specifiką;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • mokėti anglų kalbą pažengusiovartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Valstybės tarnautojo funkcijos:
 • atlikti šias 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – 2014–2020 m. atsakomybės taisyklės):
 • rengti ir padėti rengti kitiems departamento darbuotojams teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, projektus, kiek tai susiję su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, pagal poreikį rengti veiksmų programų administravimą ir finansavimą reglamentuojančių dokumentų ir metodinių nurodymų projektus, rengti paaiškinimus institucijoms dėl jų taikymo;
 • rengti ir teikti skyriaus atsakingam darbuotojui su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją, reikalingą parengti ir atnaujinti ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
 • vykdyti vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų funkcijų, vadovaujantis 2014–2020 m. atsakomybės taisyklėmis, pavestų tarpinėms institucijoms, priežiūrą ir kontrolę:
 • analizuoti, ar tarpinių institucijų vidaus sistemos atitinka teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES struktūrinių fondų lėšų administravimą, nustatytus funkcijų vykdymo reikalavimus, rengti pasiūlymus (rekomendacijas) dėl tarpinių institucijų vidaus sistemų tobulinimo ir organizuoti jų teikimą tarpinėms institucijoms;
 • vykdyti nuolatinę funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę pagal tarpinėms institucijoms pavestų vykdyti užduočių rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo planus;
 • kurti ir tobulinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo pažeidimų tyrimo, nustatymo ir šalinimo procesą;
 • koordinuoti veiksmus, susijusius su pagal Europos Komisijos prašymą gautų nagrinėti skundų, pateiktų Europos Komisijai, ir iš pareiškėjų ar iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vykdytojų gautų skundų nagrinėjimu; nagrinėti tokius skundus ir organizuoti informacijos apie jų nagrinėjimo rezultatus teikimą Europos Komisijai, pareiškėjams ar iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vykdytojams;
 • vykdyti administracinių ginčų, susijusių su paraiškomis finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus ir su iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamais projektais, stebėseną;
 • rengti atsiliepimus ir atstovauti ministerijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose nagrinėjant bylas, susijusias su paraiškų finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus vertinimu ir atmetimu, ES struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimu;
 • analizuoti informaciją SFMIS ir registruoti SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, kartu su atsakingais departamento darbuotojais kurti ir plėtoti kontrolės modulį SFMIS;
 • 9 organizuoti su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusios informacijos teikimą Europos Komisijai per Informacinę ES fondų valdymo sistemą;
 • nagrinėti 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio pareiškėjo finansuoti iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus projektusar iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojo skundus;
 • rengti su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją, reikalingą 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiams užbaigti;
 • atlikti koordinuojančiosios institucijos funkcijas, rengiantis įgyvendinti naujų finansavimo laikotarpių Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus, Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programas (toliau – tarptautinės finansinės paramos programos):
 • rengti ir padėti rengti kitiems departamento darbuotojams teisės aktų, reglamentuojančių tarptautinės finansinės paramos administravimą, projektus, kiek tai susiję su pareiškėjų skundų administravimu;
 • atlikti veiksmus, susijusius su administracinių ginčų, susijusių su paraiškomis finansuoti iš tarptautinės finansinės paramos programų lėšų finansuojamus projektus ir su iš tarptautinės finansinės paramos programų lėšų finansuojamais projektais, stebėseną;
 • rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl ES struktūrinių fondų lėšų ir tarptautinės finansinės paramos programos valdymo ir kontrolės sistemų tobulinimo;
 • rengti ir teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl departamento darbo procedūrų vadovo tobulinimo;
 • rengti išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
 • rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, valstybių donorių atsakingoms institucijoms, Europos Audito Rūmams, kitoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir galutiniams paramos gavėjams bei visuomenei;
 • bendradarbiauti su Europos Audito Rūmais, Europos Komisija, valstybių donorių atsakingomis institucijomis, kitomis institucijomis, Finansų ministerijos administracijos padaliniais ES struktūrinių fondų lėšų ir tarptautinės finansinės paramos programų valdymo ir kontrolės sistemų kūrimo, priežiūros ir tobulinimo klausimais;
 • vykdyti tiesioginio vadovo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • skelbti reikiamą informaciją ES struktūrinių fondų svetainėje (), EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų svetainėje (, ), Finansų ministerijos interneto svetainėje (
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: