Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šilalė - Šilalės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti savivaldybės statomų, rekonstruojamų objektų užsakovo funkcijas, sudaryti statybos darbų ir remonto sąmatas, vykdyti statybos darbų (išskyrus kelių (gatvių) techninę ir statinių naudojimo priežiūrą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • sudaro savivaldybės pastatų ir statinių defektinius aktus pagal poreikį Savivaldybės įstaigų prašymu. Atlieka sąmatinius skaičiavimus, nustato lėšų poreikį, surenka pirminius duomenis, reikalingus statinio projektavimui pradėti, ir jų pagrindu parengia užsakovui privalomą techninę dokumentaciją ir kartu su prašymu pateikia projektavimo sąlygas rengėjui;
 • laiku inicijuoja rangovų parinkimą projektavimui ir statybiniams darbams: parengia statinio energinio audito, archeologinių žvalgomųjų ar geologinių tyrinėjimų, projektavimo, bendrosios ar specialiosios projekto ekspertizės, statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų, statinio statybos techninės priežiūros ir statybos vykdymo priežiūros technines užduotis (technines specifikacijas) viešajam pirkimui atlikti;
 • statinio projektavimo laikotarpiu palaiko ryšį su projektuotojais, teikia prašomą informaciją, atsako į klausimus, derina projektinius sprendinius, siūlo pataisymus, teikia pastabas, kontroliuoja darbų eigą. Tikrina projektuotojų parengtus techninius projektus, teikia juos projekto specialiajai ar bendrajai ekspertizei, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius) juos patvirtinti;
 • perduoda rangovui statybą leidžiantį dokumentą kartu su patvirtintu projektu. Paskelbia IS informaciją apie statybos pradžią, rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios. Tikrina rangovų atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus. Tikrina, ar aktuose atliktų darbų aprašymai (kiekiai ir medžiagų pavadinimai, mato vnt. ir t. t.) atitinka rangovo pasiūlymą ir projektą, o akto forma - sutarties reikalavimus. Patikrintus aktus suderina parašu ir teikia pasirašyti Administracijos direktoriui. Atlieka statinio statybos techninę priežiūrą statiniams, kuriems, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
 • 01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (darbų atlikimo metu galiojančia redakcija), neprivaloma turėti statybos techninės priežiūros vadovo atestatą ir Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) neperka statybos techninio prižiūrėtojo paslaugų pirkimo sutartimi;
 • seka objektuose vykdomų statybos darbų eigą, ir reikalauja, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų ir galiojančių reglamentų, techninių ir darbo projektų, rangos sutarties sąlygų. Sprendžia statinio statybos defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu klausimus. Atstovauja užsakovui pasirašant paslėptų statybos darbų ir inžinerinių tinklų išbandymo aktus. Objekte, kuriame dirba samdomas statybos techninis prižiūrėtojas, atlieka planinius kontrolinius patikrinimus ir neplaninius, jeigu kyla įtarimų dėl statybos metu naudojamų statybos produktų kokybės ar kiekių, neatitinkančių statinio projekto;
 • rangovui užbaigus darbus rūpinasi, kad teisės aktais nustatyta tvarka objektas būtų pripažintas tinkamu naudoti ir surašytas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija. Pateikia IS prašymą išduoti aktą;
 • pavaduoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiąjį architektą jo atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruočių metu ir kitais atvejais;
 • tikrina ir teikia išvadas IS INFOSTATYBA dėl pritarimo/nepritarimo projektams, kuriems privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kai nuo projektų derinimo nusišalina vyriausiasis architektas;
 • dalyvauja Šilalės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo (toliau – Skyriaus vedėjas) įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;
 • vykdo kitus Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos ir skyriaus strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos arba projektavimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, kitus teisės aktus, susijusius su funkcijų vykdymu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, sąmatų sudarymo „Sistela“ programa, AutoCad, informacine sistema ,,Infostatyba“;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
CVB client

Šilalės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: