Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Investicinių projektų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis − A.
 • Pareigybės kategorija − 12
 • Investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau − Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybės paskirtis − bendrai valdyti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos ir jai pavaldžių įstaigų investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų programų teikiamą finansavimą Savivaldybės projektams įgyvendinti ir teikia ją Savivaldybės struktūriniams padaliniams;
 • renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybės investicinių projektų planavimą, rengimo, įgyvendinimo pažangą, eigą, poveikį, lėšų panaudojimą ir Europos Sąjungos investicijų efektyvumą, atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, pagal kompetenciją vykdo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias įstaigas ir įmones projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, planavimo, rengimo ir įgyvendinimo administraciniais klausimais;
 • vertina Savivaldybės struktūrinių padalinių planuojamus projektus, pagal kompetenciją atlieka projektų ekonominį ir finansinį vertinimą ir teikia išvadas dėl jų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų programų reikalavimams;
 • pagal kompetenciją rengia, administruoja Savivaldybės administracijos investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis;
 • koordinuoja investicinių projektų valdymą vadovaudamasis Savivaldybės administracijos patvirtinta projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarka;
 • rengia ir teikia informaciją apie Savivaldybės projektus Vilniaus regiono plėtros tarybai, projektus kontroliuojančioms, tarpinėms, administruojančioms institucijoms nustatyta tvarka;
 • pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti nustatyta tvarka Viešųjų pirkimų skyriui;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Savivaldybės investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo darbo grupių veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja informacinius renginius, seminarus investicinių projektų rengimo, valdymo klausimais;
 • rengia investicinių projektų ir Vilniaus miesto investicinės aplinkos pateiktis ir pristato jas Savivaldybės vadovybei;
 • pagal savo kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
 • rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos planų;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų bei Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių paklausimus;
 • pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei keliamus strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administruojant ir (ar) valdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus ir (ar) kitų finansavimo šaltinių investicinius projektus ar jų dalis;
 • išmanyti Europos Sąjungos teisės sistemą, pagrindinių Europos Sąjungos institucijų struktūrą ir funkcijas, Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
 • išmanyti investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo metodikas, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, nustatančius Europos Sąjungos fondų ir programų administravimą ir finansavimą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: