Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Išlaidų deklaravimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento Išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14.
 • Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento (toliau – departamentas) Išlaidų deklaravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Investicijų veiksmų programa), veiksmų programas, įgyvendinančias Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją (toliau – 2007–2013 m. veiksmų programos), Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – ETBT), 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšas (toliau kartu – ES fondų lėšos), kiek tai susiję su išlaidų deklaravimu.
:
 • vadovaujantis departamento direktoriaus patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis, valstybės tarnautojų (darbuotojų) pavadavimo planu ir pan.), atlikti:
 • Investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas:
 • pagal skyriaus kompetenciją tikrinti institucijų pateiktas išlaidų deklaracijas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos mokėjimo paraiškos Europos Komisijai (toliau – Komisija);
 • rengti mokėjimo paraiškas Komisijai. Rengiant jas:
 • įsitikinti ir patvirtinti, kad rengiamos ir teikiamos mokėjimo paraiškos Komisijai atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 126 straipsnio a dalyje nustatytus reikalavimus ir iš vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tikslais yra gavusi pakankamai informacijos apie vadovaujančiosios institucijos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su į mokėjimo paraiškas Komisijai įtrauktomis išlaidomis;
 • atsižvelgti į departamento Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų vertinimo skyriaus pateiktą informaciją apie visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų, Europos Audito Rūmų, Komisijos, teisėsaugos bei valdymo ir kontrolės sistemos institucijų patikrinimų rezultatus, kai taikoma pagal Komisijos reikalavimus;
 • tikrinti iš Komisijos gaunamų ES struktūrinių fondų lėšų sumas;
 • rengti ir teikti Komisijai einamiesiems ir kitiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Komisijai prognozes ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnio 1 dalyje nustatytą informaciją apie investicijų veiksmų programos įgyvendinimą;
 • atlikti patikrinimus įgyvendinančiosiose institucijose ir vadovaujančiojoje institucijoje, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, siekiant patikrinti ir įvertinti, ar šių institucijų pateiktos išlaidų deklaracijos yra tikslios, grindžiamos patikimomis apskaitos sistemomis ir parengtos remiantis patikrinamais projektų tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius Investicijų veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikti atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
 • dalyvauti kuriant ir plėtojant SFMIS 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014);
 • registruoti SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, registruoti informaciją Komisijai Informacinėje ES 2014–2020 metų fondų valdymo sistemoje;
 • pagal kompetenciją teikti vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Investicijų veiksmų programos metinėms ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms parengti;
 • pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti institucijoms ir įstaigoms, Investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui, Investicijų veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie investicijų veiksmų programos įgyvendinimą;
 • įtarus galimą pažeidimą arba gavus informacijos apie įtariamą pažeidimą, apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją arba vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones;
 • pagal kompetenciją, kiek tai susiję su išlaidų deklaravimu, atlikti kitas teisės aktais nustatytas Investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;
 • 2007–2013 m. veiksmų programų ir ETBT tvirtinančiosios institucijos funkcijas:
 • rengti, tvirtinti ir teikti patvirtintų išlaidų ataskaitas ir mokėjimo paraiškas Komisijai;
 • tikrinti iš Komisijos gaunamų ES struktūrinės paramos lėšų sumas;
 • pagal kompetenciją, kiek tai susiję su išlaidų deklaravimu, atlikti kitas teisės aktais nustatytas 2007–2013 m. veiksmų programų ir ETBT tvirtinančiosios institucijos funkcijas;
 • 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijas:
 • tikrinti iš Komisijos gaunamų 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų sumas;
 • tikrinti ir tvirtinti 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo įgyvendinančiųjų institucijų pateiktas mokėjimo paraiškas, teikti jas Komisijai nurodytoms išlaidoms apmokėti;
 • rengti ir teikti 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo vadovaujančiajai institucijai projektų, kuriems skirta 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų, mėnesio finansines ataskaitas ir Komisijai informaciją apie grąžintinas ir grąžintas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšas;
 • atlikti kitas teisės aktais nustatytas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijas;
 • teikti savo nuomonę skyriaus vedėjui, departamento direktoriui, institucijoms ar kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims dėl skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymo;
 • parengti atitinkamos programos departamento darbo procedūras aprašančius dokumentus (aprašus, vadovus, instrukcijas ir pan.) (ar) jų dalis ir jais vadovautis;
 • saugoti skyriaus gautus, rengtus ir siųstus (pateiktus) fiziniams ar juridiniams asmenims dokumentus, susijusius su administruojamomis programomis - 2000–2006 m. ES sanglaudos fondu, ETBT, 2007–2013 m. veiksmų programomis bei Investicijų veiksmų programa (toliau kartu – administruojamos programos), užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
 • sisteminti informaciją, gaunamą iš Komisijosir iš fizinių ar juridinių asmenų, susijusią su administruojamomis programomis;
 • rengti dokumentus susitikimams su ES institucijų atstovais dėl administruojamų programų ir, prireikus, dalyvauti šiuose susitikimuose;
 • rengti teisės aktų projektus, kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu;
 • ministerijos kanclerio pavedimu, skelbti skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir išvadas dėl šių teisės aktų Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje;
 • dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose, komitetuose;
 • inicijuoti viešuosius pirkimus, kurių reikia skyriaus veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;
 • atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES fondų lėšų administravimą;
 • būti susipažinęs su ES fondų lėšų administravimo ir valdymo institucinėmis sistemomis Lietuvoje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES fondų administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze, ES struktūrinės paramos kompiuterine informacine valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS);
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas.

Other company job ads:

All ads of this company (98) »