Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento (toliau – departamentas) Grąžinamų lėšų ir rizikingų išlaidų vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Investicijų veiksmų programa), veiksmų programas, įgyvendinančias Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją (toliau – 2007–2013 m. veiksmų programos), Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – ETBT), 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus (toliau kartu – administruojamos programos), kiek tai susiję su išlaidų auditų ir (arba) kitų patikrinimų rezultatų įvertinimu deklaravimo tikslais, Investicijų veiksmų programos sąskaitų Europos Komisijai pateikimu ir Finansinių mechanizmų valdybos informavimu apie pažeidimus.
:
 • vadovaujantis departamento vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.), atlikti:
 • Investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas:
 • pagal skyriaus kompetenciją tikrinti tarpinių ir vadovaujančiosios, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, institucijų pateiktas išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Europos Komisijai (toliau – Komisija);
 • rengti ir departamento Išlaidų deklaravimo skyriui teikti būtiną informaciją, kad rengiant mokėjimo paraiškas Komisijai būtų atsižvelgta į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų, Europos Audito Rūmų, Komisijos, teisėsaugos bei valdymo ir kontrolės sistemos institucijų patikrinimų rezultatus, kai taikoma;
 • rengti, tvirtinti ir teikti sąskaitas Komisijai. Prieš teikiant jas:
 • įsitikinti ir patvirtinti, kad rengiamos ir teikiamos sąskaitos Komisijai atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 126 straipsnio c dalyje nustatytus reikalavimus ir iš vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tikslais yra gavusi pakankamai informacijos apie vadovaujančiosios institucijos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su į sąskaitas Komisijai įtrauktomis išlaidomis;
 • atsižvelgti į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų, Europos Audito Rūmų, Komisijos, teisėsaugos bei valdymo ir kontrolės sistemos institucijų patikrinimų rezultatus, kai taikoma;
 • tvarkyti grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų ES struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų (toliau – grąžintinos ir grąžintos lėšos) apskaitą;
 • atlikti tarpinių ir vadovaujančiosios institucijų patikrinimus, susijusius su informacijos apie audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų, Europos Audito Rūmų, Komisijos, teisėsaugos bei ar valdymo ir kontrolės sistemos institucijų patikrinimus įvertinimu išlaidų deklaravimo ir (arba) metinių sąskaitų rengimo tikslais, grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimu;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinė valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) SFMIS 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014);
 • registruoti SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, Informacinėje ES 2014–2020 metų fondų valdymo sistemoje registruoti reikalingą informaciją;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikti vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Investicijų veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
 • pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti institucijoms ir įstaigoms, Investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui, Investicijų veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie Investicijų veiksmų programos įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir atnaujinant teisės aktus, reglamentuojančius valdymo ir kontrolės sistemą, Investicijų veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikti atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
 • įtarus galimą pažeidimą arba gavus informacijos apie įtariamą pažeidimą, apie tai informuoti tarpinę arba vadovaujančiąją, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, instituciją;
 • pagal skyriaus kompetenciją atlikti kitas teisės aktais nustatytas Investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;
 • 2007–2013 m. veiksmų programų ir ETBT tvirtinančiosios institucijos funkcijas:
 • pagal skyriaus kompetenciją įvertinti informaciją apie grąžintinas ir grąžintas lėšas, nustatytus pažeidimus, audito institucijos, Europos Audito Rūmų, Komisijos auditus, teisėsaugos institucijų tyrimus, turinčius įtakos deklaruotoms Komisijai išlaidoms;
 • tvarkyti grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą;
 • teikti Komisijai informaciją apie grąžintinas ir grąžintas lėšas;
 • pagal skyriaus kompetenciją atlikti kitas teisės aktų nustatytas 2007–-2013 m. veiksmų programų ir ETBT tvirtinančiosios institucijos funkcijas;
 • 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos funkcijas:
 • įtarus galimą pažeidimą arba gavus informacijos apie įtariamą pažeidimą, apie tai informuoti VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau – CPVA) arba nacionalinę koordinavimo instituciją (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų);
 • informuoti Finansinių mechanizmų valdybą apie pažeidimus, kaip nustatyta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo reglamentų
 • 4–
 • 7 straipsniuose;
 • teikti nacionalinei koordinavimo institucijai, mokėjimo institucijai ir audito institucijai, Priežiūros komitetui, Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai, EEE finansinio mechanizmo komitetui, Finansinių mechanizmų valdybai, programos operatoriui ir CPVA informaciją ir dokumentus apie pažeidimus;
 • dalyvauti kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą, rengiant ją reglamentuojančius teisės aktus ir aprašymą bei teikti nacionalinei koordinavimo institucijai pasiūlymus dėl jų keitimo;
 • dalyvauti organizuojant Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos ir EEE finansinio mechanizmo komiteto, Norvegijos Karalystės generalinio auditoriaus biuro ir Europos laisvosios prekybos asociacijos auditorių valdybos auditus bei teikti visą prašomą informaciją ir dokumentus;
 • atlikti nacionalinės koordinavimo institucijos, programų operatorių ir CPVA patikrinimus, susijusius su pažeidimų administravimu;
 • dalyvauti kuriant ir plėtojant SFMIS EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo posistemį (toliau – SFMIS EEE/NOR);
 • registruoti SFMIS EEE/NOR informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su funkcijų įgyvendinimu;
 • dalyvauti 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų teikimo užbaigimo procese;
 • pagal skyriaus kompetenciją atlikti kitas 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus reglamentuojančiais teisės aktais pranešimus apie pažeidimus teikiančiai institucijai priskirtas funkcijas;
 • teikti paaiškinimus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymo;
 • rengti skyriaus kompetencijai priskirtus departamento darbo procedūras aprašančius dokumentus (aprašus, vadovus, instrukcijas ir pan.) ir (arba) jų dalis;
 • saugoti skyriaus gautus, rengtus ir siųstus (pateiktus) kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims dokumentus ir užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims pagal PHARE, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, SAPARD, Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – baigtos programos) ir administruojamas programas;
 • sisteminti informaciją, gaunamą iš Komisijos, Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, EEE finansinio mechanizmo komiteto, Finansinių mechanizmų valdybos ir iš kitų fizinių ar juridinių asmenų, susijusią su baigtomis ir (arba) administruojamomis programomis;
 • rengti medžiagą susitikimams su ES ir (arba) kitų valstybių, teikiančių tarptautinę finansinę paramą, institucijų atstovais dėl administruojamų programų ir, prireikus, dalyvauti šiuose susitikimuose;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengti teisės aktų projektus, kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu;
 • esant ministerijos kanclerio pavedimui, skelbti skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir išvadas dėl šių teisės aktų Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje;
 • dalyvauti skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
 • pagal kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus, kurių reikia veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;
 • atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (toliau – ES), Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos ir EEE finansinio mechanizmo komiteto teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą;
 • būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų ir EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir valdymo institucinėmis sistemomis Lietuvoje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų, ar 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, ar kitos tarptautinės finansinės paramos programų administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: