Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,40) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

Pareigybės aprašymas

A11-12 pensijų funkcijoms


PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VE-37 1.5 p.

IŠMOKŲ PAGAL DVIŠALES SUTARTIS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.


II. PASKIRTIS


2. Išmokų pagal dvišales sutartis skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti gautus dokumentus nustatant asmens teisę į valstybines socialinio draudimo pensijas (toliau - pensija), įvertinti gautus dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įvesti duomenis į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – Registras), rengti sprendimų dėl pensijų, skyrimo/neskyrimo, pensijų mokėjimo projektus, apskaičiuoti sukauptą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau – stažas) pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje (toliau – Sutartys) bei Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą ir mokėjimą asmenims, persikėlusiems gyventi į valstybes, kuriose jiems netaikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių Sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl pensijų mokėjimo (toliau – Nacionaliniai teisės aktai).


III. VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – dokumentų dėl pensijų skyrimo ir mokėjimo pagal Sutartis bei Nacionalinius teisės aktus ir dokumentų įrodančių iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas vertinimo ir duomenų į Registrą įrašymo bei sprendimų projektų rengimo.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą .

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinį draudimą, darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą bei Registro tvarkymą.

4.3. Mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Įvertina pensijoms ir išmokoms mirus pensijos gavėjui bei mirusiajam priklausiusios negautos pensijos (toliau – Išmokos mirus pensijos gavėjui) skirti ir mokėti pagal Sutartis bei Nacionalinius teisės aktus pateiktus dokumentus ir įveda duomenis į Registrą.

5.2. Suformuoja pensijų bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia sprendimų skirti / neskirti pensijas, Išmokas mirus pensijos gavėjui projektus ir teikia juos tikrinimui.

5.3. Įvertina gautus dokumentus, duomenis iš Registro ir kitų registrų, ir jei jie įtakoja pensijos, Išmokos mirus pensijos gavėjui skyrimą, ir / ar mokėjimą / mokėjimo nutraukimą, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.

5.4. Tikrina, ar mokėjimo duomenys korektūrų sąrašuose sutampa su bylų ir Registro duomenimis, esant reikalui, koreguoja duomenų neatitikimus ir teikia juos tikrinimui.

5.5. Įvertina dokumentus ir apskaičiuoja pensijų nepriemokas / permokas, rengia sprendimų dėl nepriemokų ar permokų susidarymo projektus ir teikia tikrinimui.

5.6. Rengia sprendimų dėl išskaitymų iš pensijų projektus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus sprendimais dėl permokų nustatymo.

5.7.Informuoja asmenį apie pensijos skyrimą / neskyrimą, pensijų skyrimo termino pasibaigimą.

5.8. Įvertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įveda duomenis į Registrą.

5.9. Formuoja, tvarko ir saugo iki perdavimo į Tarnybos archyvą pensijų gavėjų bei duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytą stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylas.

5.10. Teikia informaciją ir statistinius duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.

5.11. Išduoda tipinės formos pažymas pagal Sutartis.

5.12. Bendradarbiauja su valstybių, su kuriomis sudarytos Sutartys, kompetentingomis įstaigomis pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais bei siekiant gauti ar suteikti reikalingą informaciją.

5.13. Įrašo duomenis apie asmenų stažą, už kurį pensijos skiriamos užsienio valstybėse, su kuriomis sudarytos Sutartys, į Registrą.

5.14. Rengia raštų projektus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms dėl dokumentų, reikalingų pensijai skirti ir / ar mokėti, duomenims kaupti, pažymų apie tvirtinamus darbo laikotarpius užsienio kompetentingoms įstaigoms rengti.

5.15. Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus.

5.16. Dalyvauja pensijų bei asmenų iki 1994 m. įgytą stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylų inventorizacijos vykdyme.

5.17. Nagrinėja pareiškimus, skundus, paklausimus ir rengia atsakymų projektus.

5.18. Tvirtina Tarnyboje parengtų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą pagal šios pareigybės kompetenciją.

5.19. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

5.20. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūra.

5.21. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

5.22. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: