Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Įstaigos vadovas (Direktorius) (įstaigos vadovas)

Vilnius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Pagramančio regioninio parko direktorius yra įstaigos vadovas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Pagramančio regioninio parko direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti bei vykdyti Pagramančio regioninio parko (toliau – Regioninis parkas) ir Pagramančio regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) nuostatuose nustatytą veiklą, vadovauti Direkcijos darbui.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijos:
 • vadovauja Direkcijai, nustato jos tikslus, prioritetus ir veiklos kryptis, planuoja ir organizuoja direkcijos darbą;
 • rengia ir teikia Tarnybai tvirtinti metinę Direkcijos veiklos programą, Regioninio parko gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas, sutartis bei organizuoja jų įgyvendinimą;
 • nustatyta tvarka teikia Tarnybai metinę Direkcijos veiklos ir Regioninio parko būklės ataskaitą;
 • nagrinėja, vertina ir tvirtina Direkcijos darbuotojų veiklos kasmetines ataskaitas ir darbo planus, užtikrindamas Direkcijos darbuotojų veiklos kontrolę
 • planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Direkcijos vykdomą aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę – rekreacinę, švietėjišką – propagandinę ir kitą veiklą, siekdamas išsaugoti vertingiausius gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus (vertybes), juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo Regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo kontrolę ir lankymo tvarkos reikalavimų laikymąsi;
 • pagal kompetenciją organizuoja kraštotvarkinės ir statybinės veiklos, vykdomos regioniniame parke, kontrolę;
 • organizuoja regioninio parko tvarkymą pagal Regioninio parko tvarkymo planą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus;
 • teikia Tarnybai derinti direkcijos pareigybių sąrašą, gavęs Tarnybos suderinimą, tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų biudžeto asignavimų;
 • tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
 • skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos;
 • pasirašo visus Direkcijos dokumentus, taip pat pagal kompetenciją derina kitų institucijų ar asmenų parengtus dokumentus;
 • užtikrina Direkcijos darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku, darbo drausmę ir tvarką, nustato darbuotojų veiklos sritis;
 • vykdo tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kontroliuoja tarnybos direktoriaus pavedimų ir teisės aktų vykdymą;
 • atstovauja Direkcijai jos kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, komisijų darbe;
 • pagal kompetenciją rengia pasitarimus su kitomis institucijomis;
 • organizuoja žemės (miškų, vandens telkinių ir kita), kuri nustatyta tvarka Direkcijai suteikta valdyti patikėjimo teise, tinkamą apsaugą, tvarkymą, naudojimą, valdymą, disponavimą ja;
 • atsako už kito Direkcijai perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo pagal teisės aktų reikalavimus;
 • užtikrina racionalų ir taupų Direkcijos lėšų panaudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • organizuoja Jungtinės tarybos veiklą;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Tarnybai dėl Regioninio parko apsaugos, tvarkymo, priežiūros ir Direkcijos darbo organizavimo tobulinimo;
 • vykdo jam suteiktus valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgalinimus;
 • garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 • vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikaciniai laipsniai);
 • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo institucijai/įstaigai/organizacijai ar jos struktūriniam padaliniui;
 • mokėtiužsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu B1;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, aplinkos ministro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą;
 • išmanyti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;
 • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.
CVB client

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: