Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Įstruktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

Tauragė - Tauragės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Pareigybė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) (toliau – savivaldybės gydytojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 9
 • Savivaldybės gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
 • organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;
 • nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
 • pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
 • organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
 • koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;
 • koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
 • vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
 • teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
 • lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
 • dėl griežtesnių negu numatyti teisės aktuose reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
 • kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
 • pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
 • pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
 • rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
 • nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos/ visuomenės sveikatos/slaugos/odontologijos/reabilitacijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistratūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistratūros studijas.
 • žinoti ir išmanyti:
 • valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;
 • Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis;
 • gebėti:
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 • valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L390, 6).
CVB client

Tauragės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: