Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau- Jaunimo reikalų koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ : rengti ir įgyvendinti Raseinių rajono savivaldybės (toliau-rajono Savivaldybė) jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų padėtį rajono Savivaldybės teritorijoje, koordinuoti rajono Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą rajono Savivaldybėje;
 • renka ir sistemina duomenis apie rajono Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui, rajono Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus rajono Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl rajono Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
 • inicijuoja ilgalaikių rajono Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą rajono Savivaldybės teritorijoje;
 • rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
 • teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui rajono Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
 • inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių rajono Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
 • siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą rajono Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • teikia rajono Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros rajono Savivaldybėje;
 • koordinuoja rajono Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
 • organizuoja rajono Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad rajono Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
 • dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams rajono Savivaldybėje;
 • bendradarbiauja su rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais, rajono Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
 • dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rajono Savivaldybėje klausimais;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo rajono Savivaldybėje klausimais;
 • inicijuoja ir dalyvauja vykdant rajono Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
 • inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei rajono Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
 • organizuoja ir koordinuoja rajono Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimą, vykdo neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėseną;
 • pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
 • turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
 • turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
 • turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.
 • mokėti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką rajono Savivaldybės administracijoje.
CVB client

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: