Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas)

Panevėžys - Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 10.
 • Pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinei (perduotai savivaldybei) funkcijai „Jaunimo teisių apsauga“: rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo ir jaunimo organizacijų padėtį savivaldybės teritorijoje, koordinuoti savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis, bei organizuoti turizmo plėtrą rajone.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas šias funkcijas:
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones;
 • kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją jaunimo politikos klausimais, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
 • inicijuoja ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
 • teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
 • inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
 • siekdamas visapusiško visuomenės informavimo jaunimo politikos bei turizmo plėtojimo klausimais, teikia informaciją apie jaunimo politikos ir turizmo plėtros įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklos rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje;
 • koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
 • koordinuoja turizmo paslaugų komisijos darbą, organizuoja rajone turizmo plėtrą;
 • bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, siekdamas koordinuoti veiksmus visų organizacijų, dirbančių jaunimo klausimais;
 • inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus, pritraukiant ES bei Lietuvos fondų lėšas;
 • dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalyti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo bei turizmo plėtros savivaldybėje klausimais;
 • užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;
 • planuoja lėšų poreikį programų įgyvendinimui pagal kompetenciją bei vykdo einamąją finansų kontrolę;
 • dalyvauja kitų savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant turizmo, jaunimo politikos klausimus, ir teikia siūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje;
 • organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos bei turizmo klausimais;
 • bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais;
 • inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
 • inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
 • stiprina savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimo dirbančias organizacijas, įvertina geriausiai veikiančių organizacijų veiklą, sudaro veiklos gerųjų pavyzdžių sąrašą ir jį viešina;
 • stiprina tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje savivaldybės lygmeniu, organizuoja tarpinstitucinius susitikimus su socialiniais partneriais savivaldybėje, pateikia siūlymus, kaip spręsti identifikuotas jaunimo problemas;
 • vykdo jaunimo reikalų ir turizmui skirtoms programoms įgyvendinti prekėms ir paslaugoms pirkti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
 • pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ir veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
 • išmanyti ir gebėti vadovautis jaunimo politiką bei turizmo plėtrą reglamentuojančiais teisės aktais, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
 • turėti projektų vadybos žinių bei bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su institucijų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, interneto naršykle ir elektroniniu paštu).
CVB client

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: