Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Joniškėlio miesto seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pasvalys - Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Joniškėlio miesto seniūnijos (toliau – Seniūnija) seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Seniūno pareigybė reikalinga Vietos savivaldos, Darbo kodekso, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui Seniūnijos teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja Seniūnijos veiklą, atlieka Seniūnijos vidaus administravimą, pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
 • vykdo jam priskirtas Seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, personalo valdymo funkcijas: priėmimas ir atleidimas iš pareigų (suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi); kasmetinių atostogų eilės sudarymas bei tvirtinimas; atostogų suteikimas; siuntimas į komandiruotes; drausminės atsakomybės taikymas; darbuotojų veiklos vertinimas; pareigybių aprašymų tvirtinimas; premijų, priemokų, materialinių pašalpų skyrimas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka; nenuolatinio pobūdžio darbų programos įgyvendinimas; naujų pareigybių įsteigimo ar jų panaikinimo klausimų derinimas su Savivaldybės administracijos direktoriumi;
 • administruoja Seniūnijai skirtus biudžeto asignavimus ir teikia išlaidų sąmatas numatomiems darbams atlikti;
 • rengia Seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;
 • Seniūnijos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, koordinuoja jų vykdymą;
 • užtikrina gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą bei Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytų kitų faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimą;
 • Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
 • išduota leidimus laidoti, Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų užimtumo programas; dalyvauja organizuojant ir kontroliuoja visuomenei naudingos veiklos atlikimą Seniūnijoje;
 • organizuoja, koordinuoja ir atlieka Seniūnijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
 • kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus; Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus; teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri prekybą Seniūnijos viešose vietose;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
 • rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, įgyvendina, kontroliuoja ir atsako už priimtų sprendimų vykdymą;
 • šaukia seniūnaičių ar Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
 • konsultuoja Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą Seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
 • teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo Seniūnijos gyventojams;
 • kontroliuoja, kaip organizuojamas Seniūnijos eksploatuojamų objektų šiluminio ūkio parengimas naujam šildymo sezonui, užtikrinamas nepertraukiamas šiluminės energijos, vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas vartotojams;
 • kartu su Aplinkos apsaugos agentūra, ekologu ir kitomis organizacijomis, sprendžia gamtosaugos klausimus, rūpinasi kultūrinių, geologinių vertybių apsauga ir priežiūra, išduoda leidimus medžių kirtimui privačiose valdose; teisės aktų nustatyta tvarka, Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
 • organizuoja Seniūnijai priskirtų vietinės reikšmės kelių, gyvenviečių, teritorijų, gatvių, šaligatvių, aikščių ir apšvietimo tvarkymo darbus; teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybei priklausančių kelių remonto, panaudojant kelių fondo lėšas, dėl teritorijų ribų keitimo, vietovių sudarymo, gatvių, aikščių pavadinimų suteikimo ar keitimo ir jų tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros; savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;
 • dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero rinkimus ir referendumus; dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus; dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo arba nurašymo;
 • atlieka ir kitas funkcijas, priskirtas Seniūnijai Vietos savivaldos įstatyme bei Seniūnijos veiklos nuostatuose.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti vadovaujamo darbo patirties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius, viešuosius pirkimus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).
CVB client

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: