Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyrius Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos transporto saugos administracija

Darbo pobūdis

 • Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) (1) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti aukštą saugos lygį vidaus vandenyse ir jūroje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • vykdo įmonių planinius patikrinimus, vertindamas vykdomą įmonės veiklą bei tos veiklos atitiktį keliamiems teisės aktų reikalavimams;
 • atlieka leidimus gavusių įmonių veiklos sąlygų laikymosi kontrolę vykdant planinius ir neplaninius veiklos patikrinimus;
 • atlieka leidimus turinčių, atestuotų ar licencijuotų įmonių atestuojamos ar licencijuojamos veiklos patikrinimus siekdamas nustatyti, ar įmonės laikosi teisės aktuose nustatytų sąlygų ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;
 • atlieka vidaus vandenų uostų ir laivininkystės statinių, kurie susiję su valstybinės reikšmės vandens keliais, įtrauktais į Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašą, Jūrų uosto ir laivininkystės statinių naudojimo priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka (pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą) ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;
 • kontroliuoja, kaip su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiuose laivuose vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir tarptautinių saugios laivybos, apsaugos, įgulos narių gyvenimo ir darbo sąlygų bei taršos iš laivų prevencijos reikalavimai (tarptautiniai saugios laivybos reikalavimai), vykdo jų techninę priežiūrą, taip pat atlieka keleivinių laivų, kurie plaukioja tarptautiniais reisais, patikrinimus, keleivinių laivų, kurie plaukioja vidiniais jūriniais reisais, patikrinimus, žvejybos laivų, kurių ilgis 24 m ir daugiau, apžiūras, laivų, kurių BT mažesnis nei 500, bei žvejybos laivų, kurių ilgis mažiau kaip 24 m, patikrinimus, „Ro-ro“ keleivinių laivų atitikties specialiesiems stovumo reikalavimams įvertinimus, tradicinių (istorinių) laivų patikrinimus, pirmines laivų apžiūras prieš juos įregistruojant Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, jūrų laivų tonažo nustatymus ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;
 • sulaiko laivą uoste, jeigu laivo būklė pavojinga jame esančių žmonių gyvybei arba aplinkai, ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;
 • vykdo laivo korpuso atsparumo ir stovumo įvertinimą, siekdamas nustatyti, kaip vykdomi tarptautiniai saugios laivybos dalies reikalavimai, ir laivo matmenų nustatymą bei atitinkamo liudijimo išdavimą;
 • vertina laivybos bendrovių ir laivų saugios laivybos valdymo sistemų atitiktį Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos iš laivų valdymo kodekso (ISM kodeksas) reikalavimams ir išduoda atitinkamus dokumentus;
 • vertina jūrų laivų atitiktį Tarptautinio laivų ir uosto terminalų apsaugos kodekso (toliau – ISPS kodeksas) reikalavimams, kontroliuoja ISPS kodekso nuostatų įgyvendinimą laivybos bendrovėse ir laivuose bei išduoda atitinkamus dokumentus;
 • inspektuoja jūrų laivų ir jų įgulų atitiktį 2006 m. konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – MLC 2006 konvencija) reikalavimams, kontroliuoja MLC 2006 konvencijos nuostatų įgyvendinimą laivybos bendrovėse ir laivuose bei išduoda atitinkamus dokumentus;
 • tikrina Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 nuostatų, susijusių su keleivių vežimo paslaugomis ir jūrų kruizais, išskyrus skundų dėl jų teisių, nurodytų šiame reglamente, laikymąsi, pažeidimų nagrinėjimą, vykdymą;
 • tikrina žvejybos laivų, įregistruotų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, ir jų įgulų atitiktį 2007 m. darbo žvejybos sektoriuje konvencijos (toliau – ILO 188 konvencija) reikalavimams, kontroliuoja ILO 188 konvencijos nuostatų įgyvendinimą žvejybos laivuose bei išduoda atitinkamus dokumentus;
 • vykdo pavojingųjų krovinių gabenimo priemonių vidaus vandenimis ir jūra bei Susitarimo memorandumo dėl supakuotų pavojingųjų krovinių vežimo „Ro-ro“ tipo laivais Baltijos jūra nuostatų įgyvendinimo kontrolę ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;
 • nustato laivams leistinus plaukioti rajonus ir jų ribas bei saugiam plaukiojimui leistinas meteorologines ir kitas sąlygas, derina, tvirtina ir išduoda laivo dokumentus;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų bei tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka tvirtina arba derina šiose sutartyse numatytus laivo planus ar nustatytus dokumentus;
 • tikrina ūkio subjektus pagal Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 nuostatas, susijusias su keleivių vežimo paslaugomis ir jūrų kruizais, išskyrus keleivių ir kruizų skundų dėl jų teisių, nurodytų šiame reglamente, pažeidimų nagrinėjimą;
 • kontroliuoja, kaip vidaus vandenų transporto priemonėse vykdomi tarptautinių, ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą ir taršos iš laivų prevenciją, reikalavimai, vykdo vidaus vandenų, žvejybos laivų, mažųjų laivų, užsiimančių komercine veikla, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių pirminę, kasmetinę, dokinę ir neeilinę apžiūrą;
 • nustatyta tvarka išduoda ir tvirtina laivybos bendrovių ir laivų liudijimus atlikus kasmetinį, tarpinį, periodinį, papildomą ar atnaujinamąjį laivo patikrinimą;
 • pagal kompetenciją dėl nustatytų pažeidimų ar neatitikčių taiko įstatymais numatytas poveikio priemones, rengia ir įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones;
 • dalyvauja laivų avarijų ar laivybos taisyklių pažeidimų tyrime, surašo pažeidėjams administracinio teisės pažeidimo protokolus, nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylas ir skiria administracines nuobaudas;
 • surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus už saugios laivybos pažeidimus;
 • kontroliuoja, kad laivo savininkas apmokėtų laivo tikrinimo išlaidas;
 • keičiasi informacija laivų techninės priežiūros klausimais, sprendžia šiuos klausimus su įgaliotomis klasifikacinėmis bendrovėmis;
 • atlieka įgaliotų klasifikacinių bendrovių veiklos vertinimus;
 • išduoda jūrų ir vidaus vandenų laivų įgulos minimalios sudėties liudijimus;
 • vykdo jūrų laivų įrenginių jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą;
 • tvirtina vidaus vandenų transporto priemonių statybos, pertvarkymo, modernizavimo dokumentus ir brėžinius, vykdo jų ekspertizę;
 • atlieka vidaus vandenų transporto priemonių statybos, pertvarkymo, rekonstrukcijos ar remonto darbų vykdymo techninę priežiūrą;
 • tiria vandenų transporto priemonių avarijas ir incidentus, teikia išvadas ir rekomendacijas;
 • teikia ataskaitas Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui, kitoms institucijoms apie skyriaus atliekamus/atliktus patikrinimus, jų metu nustatytus trūkumus, priežiūros rezultatus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • dalyvauja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) vykdomuose projektuose, organizuojamose komisijose ir darbo grupėse;
 • kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
 • analizuoja Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų sulaikymo priežastis, rengia protestus, jeigu yra pagrindas manyti, kad laivas sulaikytas neteisėtai;
 • vykdo nacionalinio administratoriaus funkcijas, susijusias su elektronine Europos saugios laivybos agentūros informacine sistema THETIS;
 • tikrina ir patvirtina elektroninėje Europos saugios laivybos agentūros informacinėje sistemoje THETIS laivų inspektavimo rezultatus, siekdamas užtikrinti kokybišką laivų inspektavimą ir inspektavimo rezultatų duomenų pateikimą laiku;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
 • turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities:
 • turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities jūrų inžinerijos ar jūrų technologijos krypčių išsilavinimą ir laivo, kurio bendroji talpa yra 500 ir daugiau, kapitono ar vyresniojo kapitono padėjėjo jūrinį laipsnį arba laivo, kurio pagrindinių variklių galia yra 3 000 kW ir daugiau, vyresniojo mechaniko ar antrojo mechaniko jūrinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip penkerių metų darbo einant vadovaujančio laivo įgulos nario pareigas stažą arba
 • turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities jūrų inžinerijos ar jūrų technologijos krypčių išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip penkerių metų darbo patirtį einant pareigas, tiesiogiai susijusias su laivų statyba, laivų projektavimu, laivų jėgainių inžinerija, jūrų laivavedyba, laivų technine eksploatacija ar su laivų apžiūromis ir liudijimų išdavimu pagal tarptautinių sutarčių nuostatas, arba
 • turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities jūrų inžinerijos ar jūrų technologijos krypčių išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip penkerių metų darbo patirtį einant pareigas, tiesiogiai susijusias su saugios laivybos užtikrinimu, valstybės institucijose;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį transporto srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »