UAB „KAEFER“ offers job:

UAB „KAEFER“

KAEFER kom­pa­nija yra rinkos ly­derė, tei­kianti in­te­gruotas pa­slaugas ir spren­dimus pra­monės, jū­ri­niuose ir of­šoro ob­jek­tuose. Tu­rė­dami dau­giau nei 30 000 tūkst. dar­buo­tojų dau­gu­moje pa­saulio šalių, mes esame glo­balus pa­slaugų tei­kėjas.

Company job ads