Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų vertinimą ir administravimą. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą Skyriaus nuostatuose nurodytų priemonių projektų vertinimą ir administravimą;
 • pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones;
 • įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;
 • užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;
 • 6 nagrinėja pareiškėjų skundus bei teikia atsakymus į juos;
 • (2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. PS1-1005 redakcija nuo 2017 m. spalio 1 d.)atsako už Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (įgyvendinimo planavimo būdu), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos investicinių priemonių „Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos“, „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“, „Bandomieji projektai“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai, penktojo sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“, pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“, pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms“, šeštojo sąjungos prioriteto „Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonės „Žinių apie jūros būklę gerinimas“ koordinavimą, t. y. už pastabų teisės aktams teikimą, reikiamų dokumentų priemonės vertinimui bei administravimui parengimą, dokumentų pavyzdinių formų rengimą, probleminių klausimų sprendimo iniciavimą bei koordinavimą;
 • Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Agentūros, kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
 • pagal savo kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pristatyto pranešimus, susijusius su Skyriaus veikla, Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu. Visuomenės informavimo priemonių atstovams pristato klausimus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
 • pagal kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu prižiūri, kad būtų tinkamai paruošta Skyriaus darbo bazė (procedūrų aprašai, metodinės rekomendacijos, instrukcijos) ir, esant poreikiui, inicijuoja jų keitimą;
 • pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • (2018 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. PS1-407 redakcija nuo 2018 m. kovo 5 d.turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: