Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

KAIMO PLĖTROS SKYRIUS Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Telšiai - Telšių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (6,4)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Kaimo plėtros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau — vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dirbti su GIS klientine ir lauko duomenų kaupimo programine įranga, melioracijos statinių apskaitai atlikti, sudaryti melioracijos statinių kadastrui, melioruotos žemės būklės pasikeitimams stebėti, perspektyvinių bei einamųjų metų darbo planams sudaryti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – melioracijos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos studijų krypčių išsilavinimą;
6.3. mokėti dirbti GPS prietaisu;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir vietos savivaldą, melioraciją ir žemės ūkį, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą ir Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas; kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą bei vykdomas funkcijas;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

V. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — Savivaldybės taryba), Savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Administracijos veiklos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
7.2. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Telšių rajono savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.3. rengia darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti;
7.4. organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę;
7.5. sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;
7.6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti. Ruošia sutartis su vykdytojais melioracijos statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti;
7.7. rengia užduotis statinių renovacijai ir statybai naudojant ES struktūrinių fondų lėšas;
7.8. dirba su GIS klientine ir lauko duomenų kaupimo programine įranga, ją atnaujina, spausdina žemėlapius;
7.9. atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotosios žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus Administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;
7.10. tvarko melioracijos projektų archyvinę medžiagą;
7.11. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas;
7.12. konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų bendrijas statiniams eksploatuoti;
7.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais;
7.14. rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas;
7.15. sistemina informaciją apie statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo;
7.16. rengia ir teikia ataskaitas melioracijos klausimais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai;
7.17. organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus;
7.18. pažymi nusausintų žemių būklės pasikeitimus planuose M 1:2000 ir M 1:;
7.19. pagal kompetenciją tvarko valstybinės finansinės paramos teikimą melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui, priežiūrai ir rūgštiems dirvožemiams kalkinti;
7.20. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;
7.21. bendradarbiauja su įgaliotais atlikti valstybinę statinių priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje;
7.22. pagal kompetenciją tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus ir skundus bei ruošia į juos atsakymus;
7.23. pagal savo kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;
7.24. pildo užbaigtų melioracijos darbų valstybinės komisijos pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir pateikia juos reikiamoms institucijoms;
7.25 pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus pagal nomenklatūrą ir tvarko skyriaus archyvą;
7.26 priima iš pareiškėjų prašymus daliai palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensuoti;
7.27 dalyvauja įvairių komisijų, į kurių sudėtį paskiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu, darbe;
7.28 teikia savo veiklos metinę ir pusmetinę ataskaitas skyriaus vedėjui
7.29. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotoją ar kitą skyriaus specialistą jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe.
7.30 vykdo kitus skyriaus vedėjo žodinius ir raštiškus pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams.

VI. VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui
CVB client

Telšių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: