Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaišiadorys - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas) (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate (toliau – įstaigoje) prižiūrėti asmens duomenų tvarkymo procesus, identifikuoti asmens duomenų rizikas ir teikti planus bei konsultacijas jų prevencijai ir vykdymui, atsakyti už duomenų apsaugai taikomų reikalavimų įgyvendinimą; atlikti administracinių nusižengimų tyrimus ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas įstaigoje:
 • informuoja Administracijos direktorių (toliau – duomenų valdytoją) ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus ES arba Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais;
 • stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų ES arba LR duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir atlieka susijusius auditus;
 • įvertina ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento poveikį ir identifikuoja sritis, kuriose galėtų kilti problemų, jį taikant;
 • prižiūri asmens duomenų tvarkymo procesus ir teikia rekomendacijas susijusias su jų tobulinimu;
 • peržiūri ir įvertina, kokie asmens duomenys ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkomi įstaigoje;
 • konsultuoja duomenų valdytoją poveikio duomenų apsaugai dėl duomenų tvarkymo rūšies, kai diegiamos naujos technologijos ir per nustatytą terminą pateikia išvadą dėl numatomo asmens duomenų tvarkymo; inicijuoja IT sprendimų diegimą duomenų apsaugos proceso suvaldymui;
 • konsultuoja vertinimo klausimais atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, kai fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus duomenų apsaugai;
 • vertina asmens duomenų rizikas ir teikia planus jų suvaldymui;
 • bendradarbiauja su duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamente nurodytas išankstines konsultacijas, prireikus konsultuoja kitais klausimais;
 • vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus;
 • rengia tvarkos aprašą kaip aptikti, pranešti ir ištirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, kaip turėtų būti valdomi asmens duomenų saugumo pažeidimai;
 • rengia ir nuolat atnaujina įstaigos duomenų apsaugos politiką (privatumo politiką), prižiūri kad būtų įgyvendintos visos duomenų subjektų teisės;
 • atnaujina taisykles ir procedūras, atsižvelgiant į ES duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus terminus duomenų subjekto prašymams įgyvendinti;
 • periodiškai atlieka įstaigoje tvarkomų asmens duomenų auditą;
 • atlieka skundų iš bet kurios ES duomenų apsaugos priežiūros institucijos tyrimą ir rengia atsakymus į juos;
 • atsako už ES duomenų apsaugos reglamente numatytos informacijos paskelbimą ir atnaujinimą Savivaldybės tinklalapyje;
 • atlieka duomenų apsaugos pareigūno funkcijas savivaldybės biudžetinėse įstaigose, nustatytas ES duomenų apsaugos reglamente;
 • prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
 • nagrinėja Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, kitą informaciją apie administracinius nusižengimus ir faktinius duomenis tikrina vietoje, esant galimybei, operatyviai reaguoja į pranešimus apie galimus nusižengimus;
 • pradeda Administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus, registruoja administracinių nusižengimų protokolus, kitus procesinius veiksmus Administracinių nusižengimų registre;
 • bendradarbiauja su Administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis užtikrinant viešąją tvarką, dalyvauja kuriant ir įgyvendinant nusižengimų prevencijos priemones, programas, susijusias su gyventojų saugumo stiprinimu;
 • Administracijos direktoriaus pavedimu: nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymus į juos; rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais Administracijos direktoriui;
 • pasirengia priskirtų bylų teisminiam nagrinėjimui, atstovauja Savivaldybei ir Administracijai pagal Savivaldybės mero ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose ir kitose institucijose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, rengia procesinius dokumentus teismui ir prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, teikia juos vykdyti antstoliams ir atstovauja Savivaldybės interesams vykdymo procese, siekiant tinkamai atstovauti Savivaldybei ir apginti jos interesus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo, informaciją apie įsiteisėjusius teismo sprendimus ir nutartis, pasiūlymus dėl jų vykdymo, organizuoja įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą, parengia ir teikia Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl teisėtvarkos institucijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje, kontrolės institucijų teikimų, išvadų ir sprendimų, siekiant teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Savivaldybės uždavinius ir funkcijas;
 • renka priskirtų teismo bylų dokumentus ir sudaro šių dokumentų bylas, kaupia informaciją apie įsiteisėjusių teismo sprendimų vykdymą, siekiant kaupti informaciją apie teismo bylas ir įsiteisėjusius teismo sprendimus;
 • prireikus rengia prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms teikimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, siekiant apginti Savivaldybės ar viešąjį interesą;
 • atlieka Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus pareigas;
 • paskirtas dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • vykdo vyriausiojo specialisto, neįeinančio į struktūrinius padalinius, funkcijas jo kasmetinių atostogų ir komandiruočių metu.
 • vykdo atskirus Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Administracijos veiklos uždaviniai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį, skaičiuojant nuo tada, kai asmuo įgijo
 • 1 papunktyje numatytą teisinį išsilavinimą ir pradėjo dirbti darbą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše;
 • išmanyti ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Kibernetinio saugumo įstatymą, Administracinių nusižengimų kodeksą, Elektroninių ryšių įstatymą, teisės aktus, reglamentuojančius duomenų teisinę apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti ir mokėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu.
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą(B kategorija).

Other company job ads:

All ads of this company (123) »