Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Vyriausiasis specialistas

Kelmė - Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Darbo pobūdis

 • Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 11
 • Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - vykdyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, atliekant savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius ir veiklos auditus, bei veiklos plane nenumatytus kitus auditus ir patikrinimus.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius, teisėtumo, veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės biudžeto turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (toliau- audituojami subjektai) ir audito metu:
 • tikrina ir vertina savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą audituojamuose subjektuose;
 • tikrina ir vertina, kaip audituojami subjektai valdydami, naudodami, disponuodami savivaldybės bei savivaldybei perduotu valstybės turtu, vykdo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;
 • tikrina ir vertina biudžeto asignavimo valdytojų programų išlaidų sąmatų teisingumą;
 • rengia išvadų projektus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
 • rengia išvadų projektus dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
 • rengia išvadų projektus, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengti išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
 • rengia išvadų projektus, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengti išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;
 • rengia išvadų projektus dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
 • tikrina savivaldybės biudžeto turto apskaitą ir finansinę atskaitomybę, vertina jų atitikimą įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams;
 • vertina audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą, strateginių tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą.
 • surašo, suderina ir teikia pasirašyti audito ataskaitas;
 • rengia sprendimų projektus ir kontroliuoja nurodymų, dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo, vykdymą;
 • rengia kitus, su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus, išvadas ir pan.);
 • tvarko Kontrolės ir audito tarnybos archyvą ir raštvedybą;
 • nagrinėja gaunamus gyventojų skundus ir pareiškimus;
 • organizuoja ir vykdo tarnybos viešuosius pirkimus;
 • vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir magistro arba teisės vientisųjų studijų, apimančių pirmąją ir antrąją (bakalauro ir magistro) studijų pakopas); socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties (finansų, apskaitos, viešojo administravimo, audito); socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto lėšų, savivaldybės turto, savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir naudojimą, tarptautiniais audito standartais ir valstybinio audito reikalavimais;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
CVB client

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: