Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kelmės skyrius Skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas - 8,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pareigybės aprašymas

ŠIAULIŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO

KELMĖS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Kelmės skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą, užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimą, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių organizavimą, bendradarbiavimą su teritorijos savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais sprendžiant užimtumo problemas.III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;

4.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

4.6. turėti kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja darbo rinkos paslaugų teikimą aptarnaujamos teritorijos darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams;

5.2. priima sprendimus dėl bedarbio statuso suteikimo, stabdymo, atkūrimo, panaikinimo;

5.3. organizuoja EURES paslaugų teikimą;

5.4. organizuoja ir koordinuoja darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams suteiktų paslaugų veiksmingumo vertinimą;

5.5. organizuoja ir koordinuoja prevencinių priemonių rengimą grupės darbuotojų atleidimų atveju;

5.6. koordinuoja darbdavių prašymų ir dokumentų priėmimą dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo, sprendimų dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo, jų registravimą ir pateikimą Departamentui.

5.7. organizuoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimą;

5.8. pasirašo ir administruoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo sutartis bei lydinčius dokumentus;

5.9. organizuoja ir koordinuoja dalyvavimą įgyvendinant užimtumo didinimo programas;

5.10. užtikrina, kad administruojamų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių sutarčių bei jas lydinčių dokumentų duomenys būtų tinkamai ir laiku suvesti į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) informacinę sistemą ir perduoti Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriui;

5.11. organizuoja Vietinių užimtumo iniciatyvų komisijos darbą atrenkant paraiškas, jas pateikia Departamentui;

5.12. organizuoja ir koordinuoja socialinių įmonių dokumentų valstybės paramai gauti priėmimą, jų registravimą, vertinimą ir pateikimą Užimtumo tarnybos Priemonių apskaitos skyriui apmokėjimui;

5.13. dalyvauja priemonių priežiūros veikloje;

5.14. organizuoja ir koordinuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo ir sumų pagal vykdomuosius raštus išskaitymo administravimą;

5.15. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;

5.16. bendrauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoja bei analizuoja jų poreikius ir vykdo Užimtumo tarnybos paslaugų darbdaviams rinkodarą;

5.17. vykdo Užimtumo tarnybos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymus ir pavedimus;

5.18. organizuoja klientų prašymų ir skundų priėmimą ir nagrinėjimą pagal Skyriaus kompetenciją;

5.19. rengia metinius ir ketvirtinius veiklos planus bei ataskaitas, informaciją apie Skyriaus veiklą;

5.20. organizuoja pažymų bedarbiams, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims rengimą ir išdavimą;

5.21. organizuoja ir koordinuoja informacijos viešam paskelbimui Skyriaus kompetencijos klausimais rengimą ir pateikimą Departamentui;

5.22. organizuoja paslaugų teikimą vieno langelio principu;

5.23. organizuoja gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, priėmimą, registravimą, tvarkymą ir išsiuntimą;

5.24. organizuoja prašymų dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo pateikimą bedarbiams užpildyti;

5.25. organizuoja bedarbių informavimą apie nedarbo socialinio draudimo išmokų jiems paskyrimą, sustabdymą, nutraukimą, atnaujinimą ar pratęsimą, pagal Valstybinio socialinio fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus duomenis;

5.26. užtikriną tinkamą ir savalaikį duomenų suvedimą į Užimtumo tarnybos informacinę sistemą;

5.27. sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką Skyriuje, į Skyriaus veiklą siekia įtraukti savanorius;

5.28. organizuoja Skyriaus darbą pagal Skyriaus nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

5.29. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant tikslų įgyvendinimo;

5.30. skatina Skyriaus darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.

5.31. pavaduoja kitą Departamento struktūrinio padalinio vedėją, jam nesant darbe.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
CVB client

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: