Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kidulių seniūnijos seniūnas (pareiginės algos koeficientas - 8.1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Šakiai - Šakių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. AT-629


KIDULIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kidulių seniūnijos seniūnas (toliau – Seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijos veiklai, administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, organizuoti ir įgyvendinti įstatymų nustatytas seniūnijos funkcijas bei kontroliuoti savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – viešųjų paslaugų teikimo administravimo.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos institucijų veiklą bei šių institucijų kompetencijai priskirtus klausimus;

4.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;

5.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

5.4. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;

5.5. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

5.6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;

5.7. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

5.8. Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą:

5.8.1. organizuoja, planuoja ir koordinuoja seniūnijos atliekamas funkcijas, paskirsto darbą seniūnijos darbuotojams atsižvelgdamas į jų pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, atlieka seniūnijos vidaus administravimą siekant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą;

5.8.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

5.8.3. išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; prireikus teikia charakteristikas;

5.8.4. organizuoja seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje esančių kapinių priežiūrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti;

5.8.5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus medžių kirtimui, kasinėjimo darbams seniūnijos teritorijoje;

5.8.6. vykdo savivaldybės institucijų sprendimus, susijusius su seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės kelių ir gatvių, aikščių, takų priežiūra;

5.8.7. inicijuoja ir vykdo seniūnijos mažos vertės viešuosius pirkimus.

5.9. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės nusižengimų bylas;

5.10. informuoja Valstybinę mokesčių inspekciją ir savivaldybės administraciją apie Seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą, imasi priemonių turtui apsaugoti iki teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytas šio turto teisinis režimas;

5.11. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;

5.12. informuoja atitinkamas tarnybas apie poreikį gaudyti beglobius gyvūnus seniūnijos teritorijoje;

5.13. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

5.14. administruoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, pastatus ir jų priklausinius, esančius seniūnijos teritorijoje (prižiūri, saugo, vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu apgyvendina nuomininkus; organizuoja nemokių, pažeidusių nuomos sutartį nuomininkų iškeldinimą; informuoja Savivaldybės administraciją apie neapgyvendintus butus; praneša nuomininkams apie nuomos sutarties nutraukimą; pagal Administracijos direktoriaus suteiktą įgaliojimą pasirašo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį; perduoda nuomininkui gyvenamąsias patalpas su priklausiniais pagal perdavimo - priėmimo aktą ir jį pasirašo bei pateikia sutarties ir priėmimo – perdavimo aktų kopijas rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriui; praneša nustatytais terminais ir tvarka socialinio būsto nuomininkams apie būtinybę nustatytu laiku deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas, priima turto ir pajamų deklaracijas, pateikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui jų kopijas, priima iš socialinio būsto nuomininkų prašymus, skundus, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams apskaičiuotą ir jų mokamą nuomos mokestį, nuomos mokesčio įsiskolinimo sumą, o taip pat įsiskolinimą už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijų valymą ir kt.) bei dėl tuščių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų susidariusių įsiskolinimų);

5.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;

5.16. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

5.17. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą;

5.18. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

5.19. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

5.20. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
CVB client

Šakių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: