Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos miesto 2-jo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Klaipėdos miesto 2-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiose socialinėse įmonėse dirbantiems asmenims, subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų finansuojamų projektų veiklas (toliau – Priemonės), užtikrinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir kitų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • įgyvendina Skyriaus vedėjo tarnybiniu pavedimu pavestas Priemones:
 • patikrina atrinktų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių dalyvių tinkamumą;
 • rengia aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo sutartis ir kitus dokumentus bei rengia, derina ir teikia pasirašymui jų pakeitimus, nutraukimus;
 • patikrina darbdavių pateiktus pasiūlymus, prašymus bei kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimui, teikia pasirašymui paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdo priimtų dokumentų kontrolę;
 • registruoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, atlieka jų kontrolę, suveda duomenis į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) valdomą informacinę sistemą;
 • informuoja asmenis apie Departamento direktoriaus sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo;
 • konsultuoja Priemonėse dalyvaujančius darbo ieškančius asmenis, darbdavius ir kitus darbo rinkos partnerius savo kompetencijos klausimais;
 • tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus ir pagal poreikį teikia kitiems Užimtumo tarnybos struktūriniams padaliniams;
 • vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
 • teikia informaciją Skyriaus darbuotojams Priemonių įgyvendinimo klausimais;
 • Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;
 • laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje bei atsako už suvestų duomenų tikslumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Priemonių įgyvendinimo, efektyvumo, darbo organizavimo tobulinimo
 • rengia, saugo ir teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda į Užimtumo tarnybos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
 • nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
 • pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu, formuoja Skyriaus priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščius;
 • atlieka skaičiavimus pagal vykdomuosius raštus, suveda duomenis į sistemą bei teikia informaciją suinteresuotoms šalims apie išskaitytas sumas;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Užimtumo tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
CVB client

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: