Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Klaipėdos skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Darbo pobūdis

1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus vedėjo pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A 3. Pareigybės kategorija – 14
 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) Klaipėdos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Tarnybos Klaipėdos skyriaus (toliau – Skyrius) darbą vykdant Skyriui pavestas funkcijas, užtikrinant Skyriaus atliekamų funkcijų tinkamą kokybę, priimti Klaipėdos skyriaus sprendimus ir raštus, apskaičiuoti asmenų teikiančių antrinę teisinę pagalbą ir taikinamojo tarpininkavimo paslaugas užmokestį bei teisinės pagalbos teikimo išlaidas.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimo, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo, žalos atlyginimo nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims, užmokesčio ir papildomų antrinės teisinės pagalbos išlaidų priskaitymo asmenimis teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą, (pažymų) parengimo funkcijų įgyvendinimą.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUIValstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sąrangą; žinoti ir gebėti analizuoti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, taikinamąjį tarpininkavimą, baudžiamuosius (materialinius ir procesinius), civilinius (materialinius ir procesinius) ir administracinius (materialinius ir procesinius) teisinius santykius, tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygų užtikrinimą, taip pat advokatų veiklą bei gebėti analizuoti faktinę medžiagą; atliktos analizės pagrindu žodžiu bei raštu išdėstyti nagrinėjimo eigą bei apibendrinančias išvadas;
 • išmanyti teisės aktų, administracinių sprendimų rengimo, teismo procesinių dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles; mokėti rengti dalykinius raštus, teisės aktų ir administracinių sprendimų projektus, procesinius ir kitus dokumentus;
 • mokėti gerai dirbti Microsoft Office, Ubuntu programų paketais, interneto naršyklėmis;
 • gebėti parengti pagrįstus siūlymus, kaip įstaigoje ir skyriuje optimizuoti išteklių naudojimą, atsižvelgiant į optimizavimo poreikį rezultatams;
 • gebėti taikyti veiklos planavimo principus, nustatyti prioritetus, neatidėliojant spręsti veiklai trukdančias problemas, gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • gebėti vykdyti įsipareigojimus, prisiimti asmeninę atsakomybę už veiklą ir rezultatus, jų gerinimą;
 • gebėti atlikti situacijos analizę - išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti situacijos vertinimui reikšmingą ir patikimą informaciją, ją kaupti, vertinti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti bei parengti pagrįstas išvadas ir sprendimus;
 • gebėti aiškiai reikšti mintis, bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirenkant įvairias dalykinio bendravimo priemones, užtikrinant informacijos tinkamą perteikimą ir supratimą; išmanyti ir gebėti tinkamai laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų;
 • gebėti bendrauti pagarbiai su klientais, tobulinti jų aptarnavimo kokybę.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOSŠias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, pagal kompetenciją paskirsto ir pats vykdo užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą įvykdymą;
 • informuoja ir konsultuoja suinteresuotus asmenis su antrinės teisinės pagalbos teikimu, taikinamuoju tarpininkavimu, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimu ir tarpvalstybinio išlaikymo išieškojimo palengvinimu susijusiais klausimais, dalyvauja Tarnybos veiklos viešimo kampanijose, užtikrindamas tinkamą informacijos apie Tarnybos paslaugas sklaidą;
 • priima sprendimus dėl teisinės pagalbos ir taikinamojo tarpininkavimo, vykdo priimtų sprendimų vykdymo kontrolę, užtikrindamas teisinės pagalbos teikimo ir taikinamojo tarpininkavimo funkcijos įgyvendinimą;
 • priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo jeigu pagalbos teikimo eigoje atsirado aplinkybės sudarančios pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeisti pagalbos teikimo apimtis, pagrindą, atstovą ar gynėją ir kt., tuo užtikrindamas antrinės teisinės pagalbos teikimo teisėtumą;
 • surenka iš valstybinių ir nevalstybinių registrų duomenis reikalingus sprendimams ir kitiems rašytiniams dokumentams parengti, skyriaus kompetencijai priskirtoje veiklos srityje;
 • surenka duomenis reikalingus priimti sprendimus dėl žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms ir persiunčia institucijoms priimančioms sprendimus dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo, užtikrindamas žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimo aukoms funkcijų įgyvendinimą;
 • priima sprendimus suteikti pirminę teisinė pagalbą, kai pirminės teisinės pagalbos teikimą organizuoja Skyrius, užtikrinant asmenų teisę į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 • organizuoja ir kontroliuoja sprendimų dėl apmokėjimo advokatams (advokatų padėjėjams) už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir kitas paslaugas projektų parengimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja apskaitymą išlaidų susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu ir kitų Skyriaus teikiamų paslaugų teikimu, užtikrindamas tinkamą šių išlaidų apskaitą;
 • organizuoja ir kontroliuoja pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą, (pažymų) parengimą bei pateikimą teismui ir advokatui;
 • užtikrina Skyriaus dokumentų valdymo, saugojimo ir naudojimo taisyklių laikymąsi, užtikrindamas tinkamą duomenų kaupimą, asmenų duomenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą;
 • rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybai visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei kitose valstybės institucijose skyriaus veiklos klausimais, užtikrindamas tinkamą ir savalaikį Tarnybos teisių bei teisėtų interesų gynimą;
 • pasirašo skyriaus priimtus sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos, pasirašo skyriaus kompetencijai priskirtose srityse siunčiamus raštus, paklausimus ar kitus dokumentus užtikrindamas savalaikį Skyriaus nustatytų funkcijų vykdymą;
 • nagrinėja Skyriuje gautus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, organizuoja ir kontroliuoja sprendimų dėl asmenų pateiktų pareiškimų, prašymų ir skundų parengimą, juos rengia, užtikrindamas savalaikį problemų išsprendimą, teisinės pagalbos ar taikinamojo tarpininkavimo paslaugų suteikimą, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą;
 • registruoja, tvarko ir apskaito Tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymus ir pavedimus, organizuoja jų vykdymą ir pats vykdo, užtikrindamas informacijos sklaidą bei savalaikį tarnybos vadovo įsakymų ir pavedimų vykdymą;
 • kontroliuoja Skyriaus patalpų valymą ir priežiūrą, palaiko tvarką patalpose, užtikrindamas jų atitikimą higienos bei kitų normų reikalavimams;
 • nustato Skyriaus ir Skyriaus teritorijos antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatų (advokatų padėjėjų) poreikį kanceliarinėms bei kitoms prekėms ir informuoja apie jį tarnybos darbuotoją atsakingą už pirkimų organizavimą užtikrindamas savalaikį darbuotojų bei advokatų (advokatų padėjėjų) aprūpinimą kanceliarinėmis bei kitomis prekėmis;
 • veda Skyriaus antspaudų apskaitą ir juos saugo užtikrindamas teisės aktuose nustatytų anspaudų saugojimui bei išdavimui keliamų reikalavimų įgyvendinimą;
 • kontroliuoja Skyriaus patalpų apsaugą, vykdo tarnybos direktoriaus nustatytus Skyriaus patalpų priežiūros reikalavimus, užtikrindamas tinkamą patalpų apsaugą ir eksploatavimą;
 • vykdo Tarnybos darbo plane numatytas užduotis Skyriui priskirtose
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, pagal kompetenciją paskirsto ir pats vykdo užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą įvykdymą;
 • informuoja ir konsultuoja suinteresuotus asmenis su antrinės teisinės pagalbos teikimu, taikinamuoju tarpininkavimu, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimu ir tarpvalstybinio išlaikymo išieškojimo palengvinimu susijusiais klausimais, dalyvauja Tarnybos veiklos viešimo kampanijose, užtikrindamas tinkamą informacijos apie Tarnybos paslaugas sklaidą;
 • priima sprendimus dėl teisinės pagalbos ir taikinamojo tarpininkavimo, vykdo priimtų sprendimų vykdymo kontrolę, užtikrindamas teisinės pagalbos teikimo ir taikinamojo tarpininkavimo funkcijos įgyvendinimą;
 • priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo jeigu pagalbos teikimo eigoje atsirado aplinkybės sudarančios pagrindą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą, pakeisti pagalbos teikimo apimtis, pagrindą, atstovą ar gynėją ir kt., tuo užtikrindamas antrinės teisinės pagalbos teikimo teisėtumą;
 • surenka iš valstybinių ir nevalstybinių registrų duomenis reikalingus sprendimams ir kitiems rašytiniams dokumentams parengti, skyriaus kompetencijai priskirtoje veiklos srityje;
 • surenka duomenis reikalingus priimti sprendimus dėl žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms ir persiunčia institucijoms priimančioms sprendimus dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo, užtikrindamas žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimo aukoms funkcijų įgyvendinimą;
 • priima sprendimus suteikti pirminę teisinė pagalbą, kai pirminės teisinės pagalbos teikimą organizuoja Skyrius, užtikrinant asmenų teisę į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 • organizuoja ir kontroliuoja sprendimų dėl apmokėjimo advokatams (advokatų padėjėjams) už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir kitas paslaugas projektų parengimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja apskaitymą išlaidų susijusių su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu ir kitų Skyriaus teikiamų paslaugų teikimu, užtikrindamas tinkamą šių išlaidų apskaitą;
 • organizuoja ir kontroliuoja pranešimų apie valstybės patirtas išlaidas teikiant antrinę teisinę pagalbą, (pažymų) parengimą bei pateikimą teismui ir advokatui;
 • užtikrina Skyriaus dokumentų valdymo, saugojimo ir naudojimo taisyklių laikymąsi, užtikrindamas tinkamą duomenų kaupimą, asmenų duomenų apsaugą, bei šių duomenų saugojimą;
 • rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybai visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei kitose valstybės institucijose skyriaus veiklos klausimais, užtikrindamas tinkamą ir savalaikį Tarnybos teisių bei teisėtų interesų gynimą;
 • pasirašo skyriaus priimtus sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos, pasirašo skyriaus kompetencijai priskirtose srityse siunčiamus raštus, paklausimus ar kitus dokumentus užtikrindamas savalaikį Skyriaus nustatytų funkcijų vykdymą;
 • nagrinėja Skyriuje gautus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, organizuoja ir kontroliuoja sprendimų dėl asmenų pateiktų pareiškimų, prašymų ir skundų parengimą, juos rengia, užtikrindamas savalaikį problemų išsprendimą, teisinės pagalbos ar taikinamojo tarpininkavimo paslaugų suteikimą, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą;
 • registruoja, tvarko ir apskaito Tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymus ir pavedimus, organizuoja jų vykdymą ir pats vykdo, užtikrindamas informacijos sklaidą bei savalaikį tarnybos vadovo įsakymų ir pavedimų vykdymą;
 • kontroliuoja Skyriaus patalpų valymą ir priežiūrą, palaiko tvarką patalpose, užtikrindamas jų atitikimą higienos bei kitų normų reikalavimams;
 • nustato Skyriaus ir Skyriaus teritorijos antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatų (advokatų padėjėjų) poreikį kanceliarinėms bei kitoms prekėms ir informuoja apie jį tarnybos darbuotoją atsakingą už pirkimų organizavimą užtikrindamas savalaikį darbuotojų bei advokatų (advokatų padėjėjų) aprūpinimą kanceliarinėmis bei kitomis prekėmis;
 • veda Skyriaus antspaudų apskaitą ir juos saugo užtikrindamas teisės aktuose nustatytų anspaudų saugojimui bei išdavimui keliamų reikalavimų įgyvendinimą;
 • kontroliuoja Skyriaus patalpų apsaugą, vykdo tarnybos direktoriaus nustatytus Skyriaus patalpų priežiūros reikalavimus, užtikrindamas tinkamą patalpų apsaugą ir eksploatavimą;
 • vykdo Tarnybos darbo plane numatytas užduotis Skyriui priskirtose veiklos srityse;
 • organizuoja Skyriui patikėtų materialinių vertybių ir turto apsaugą;
 • apibendrina Skyriaus darbuotojų/tarnautojų veiklos rezultatus, rengia ataskaitas apie skyriaus veiklą, užtikrindamas savalaikį ataskaitų parengimą ir skyriaus dirbančiųjų veiklos vertinimą;
 • teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
 • užtikrina racionalų, efektyvų ir ekonomiškai pagrįstą skyriaus darbą; teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • dalyvauja Tarnybos direktoriaus pavedimu komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus veiklos klausimais;
 • laikinai vykdo kito Skyriaus darbuotojo funkcijas jam nesant ar negalint eiti pareigų;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, tarnybos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekdamas Tarnybos veiklos tikslų ir darbo plano įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sąrangą; žinoti ir gebėti analizuoti Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, taikinamąjį tarpininkavimą, baudžiamuosius (materialinius ir procesinius), civilinius (materialinius ir procesinius) ir administracinius (materialinius ir procesinius) teisinius santykius, tarpvalstybinio išlaikymo išmokų išieškojimo sąlygų užtikrinimą, taip pat advokatų veiklą bei gebėti analizuoti faktinę medžiagą; atliktos analizės pagrindu žodžiu bei raštu išdėstyti nagrinėjimo eigą bei apibendrinančias išvadas;
 • išmanyti teisės aktų, administracinių sprendimų rengimo, teismo procesinių dokumentų rengimo, raštvedybos taisykles; mokėti rengti dalykinius raštus, teisės aktų ir administracinių sprendimų projektus, procesinius ir kitus dokumentus;
 • mokėti gerai dirbti Microsoft Office, Ubuntu programų paketais, interneto naršyklėmis;
 • gebėti parengti pagrįstus siūlymus, kaip įstaigoje ir skyriuje optimizuoti išteklių naudojimą, atsižvelgiant į optimizavimo poreikį rezultatams;
 • gebėti taikyti veiklos planavimo principus, nustatyti prioritetus, neatidėliojant spręsti veiklai trukdančias problemas, gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • gebėti vykdyti įsipareigojimus, prisiimti asmeninę atsakomybę už veiklą ir rezultatus, jų gerinimą;
 • gebėti atlikti situacijos analizę - išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti situacijos vertinimui reikšmingą ir patikimą informaciją, ją kaupti, vertinti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti bei parengti pagrįstas išvadas ir sprendimus;
 • gebėti aiškiai reikšti mintis, bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirenkant įvairias dalykinio bendravimo priemones, užtikrinant informacijos tinkamą perteikimą ir supratimą; išmanyti ir gebėti tinkamai laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų;
 • gebėti bendrauti pagarbiai su klientais, tobulinti jų aptarnavimo kokybę.
CVB client

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: