Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Panevėžyje)

Panevėžys - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

Darbo pobūdis

 • Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 11
 • Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga konsultuoti apdraustuosius, išmokų gavėjus ir draudėjus bei kitus klientus valstybinio socialinio draudimo klausimais, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių sudarymo klausimais, priimti ir registruoti prašymus ir kitus dokumentus, rengti ir išduoti nustatytų formų pažymas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Aptarnauja ir informuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
 • Teikia klientams aktualią bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas valstybinio socialinio draudimo klausimais.
 • Priima, tikrina ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo paslaugų.
 • Priima, registruoja prašymus pažymoms išduoti, rengia ir išduoda nustatytų formų pažymas.
 • Klientui pageidaujant pagal turimus duomenis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre suformuoja ir išduoda pažymas apie įgytą asmens pensijų socialinio draudimo stažą ir/ar apie asmens įgytus pensijos apskaitos vienetus.
 • Priima ir registruoja prašymus, užsako bei išduoda pensijos gavėjo pažymėjimus.
 • Išduoda ir apskaito Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles.
 • Informuoja klientus apie proaktyvaus informavimo galimybes bei tuo tikslu informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
 • Informuoja klientus apie galimybę asmeninę informaciją gauti telefonu bei išduoda kliento identifikavimo kodą, surenka klientų balso pavyzdžius, surenka sutikimus dėl kliento identifikavimo telefonu.
 • Parengia ir išduoda pranešimus apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį.
 • Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių projektus ir teikia juo įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims, ir savarankiškai privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantiems asmenims iki 1500 eurų projektus, ir teikia juos įgaliotam asmeniui pasirašyti.
 • Rengia ir tvirtina dokumentų, reikalingų dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo paslaugų, kopijas.
 • Rengia lydraščius dėl Skyriuje gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimo pagal kompetenciją nagrinėti kitoms Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigomis.
 • Teikia konsultacijas ir pagalbą naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
 • Platina iš atsakingo Fondo valdybos skyriaus gautą informacinę medžiagą klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims bei papildo aktualiais Panevėžio skyriuje veiklos klausimais bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio.
 • Nedelsiant informuoja atsakingą Fondo valdybos skyrių bei Skyriaus vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.
 • Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių įsipareigojimų verslui ir piliečiams supaprastinimo arba panaikinimo.
 • Rengia pasiūlymus ir kitą informaciją dėl klientų aptarnavimo ir informavimo Skyriuje gerinimo.
 • Dalyvauja organizuojant renginius susijusius su informacijos sklaida apie valstybinį socialinį draudimą, Skyrių bei Valstybinio socialinio draudimo fondą.
 • Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Panevėžio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymų, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
 • Vykdo Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo stažo įrodymu ir išmokų skyrimu pildymą bei priima klientų prašymus šiais klausimais
 • Vykdo prašymų bei kitų dokumentų, susijusių su vaikų išlaikymo išmokomis priėmimą ir registravimą nustatyta tvarka
 • Dalyvauja įgyvendinant Skyriaus veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Dalyvauja mokymuose bei gautas žinias perduoda Skyriaus specialistams.
 • Analizuoja teisės aktų pakeitimus ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus specialistų mokymosi poreikio.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus/Poskyrio vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo ilgalaikio darbo, vaikų išlaikymo išmokų, pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių sudarymą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: