Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Klientų aptarnavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas(koeficientas-6,40, darbo vieta-Visaginas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Utenos skyriaus direktoriaus
2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. VE-35

(2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr.VE-223 ,,Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų lygių ir kategorijų")

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga konsultuoti apdraustuosius, išmokų gavėjus ir draudėjus bei kitus klientus valstybinio socialinio draudimo klausimais, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių sudarymo klausimais, priimti ir registruoti prašymus ir kitus dokumentus, rengti ir išduoti nustatytų formų pažymas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – klientų aptarnavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių sudarymą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Aptarnauja ir informuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
5.2. Teikia klientams aktualią bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas valstybinio socialinio draudimo klausimais.
5.3. Priima, tikrina ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo paslaugų.
5.4. Priima, registruoja prašymus pažymoms išduoti, rengia ir išduoda nustatytų formų pažymas.
5.5. Klientui pageidaujant pagal turimus duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre suformuoja ir išduoda pažymas apie asmens pensijų socialinio draudimo stažą ir/ar pažymas apie asmens įgytus senatvės apskaitos vienetus.
5.6. Paskirsto, išduoda bei apskaito pensijos gavėjo pažymėjimus.
5.7. Išduoda Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles.
5.8. Informuoja klientus apie proaktyvaus informavimo galimybes bei tuo tikslu informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
5.9. Informuoja klientus apie galimybę asmeninę informaciją gauti telefonu bei išduoda kliento identifikavimo kodą, surenka klientų balso pavyzdžius, surenka sutikimus dėl kliento identifikavimo telefonu.
5.10. Parengia ir išduoda pranešimus apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį.
5.11. Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių projektus ir teikia juo įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.
5.12. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko, ir atidėjimo savarankiškai dirbantiems, ir savarankiškai privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantiems asmenims iki 1500 eurų projektus, ir teikia juos įgaliotam asmeniui pasirašyti.
5.13. Pildo Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo stažo įrodymu ir išmokų skyrimu bei priima klientų prašymus šiais klausimais.
5.14. Priima ir nustatyta tvarka registruoja prašymus bei kitus dokumentus, susijusius su vaikų išlaikymo išmokomis.
5.15. Rengia ir tvirtina dokumentų, reikalingų dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo paslaugų, kopijas.
5.16. Rengia lydraščius dėl Poskyryje gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimo pagal kompetenciją nagrinėti kitoms Valstybinio socialinio draudimo administravimo įstaigomis.
5.17. Teikia konsultacijas ir pagalbą naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
5.18. Platina iš atsakingo Fondo valdybos skyriaus gautą informacinę medžiagą klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims bei papildo aktualiais Utenos skyriuje veiklos klausimais bei teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio.
5.19. Nedelsiant informuoja atsakingą Fondo valdybos skyrių bei poskyrio vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.
5.20. Teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl informacinių įsipareigojimų verslui ir piliečiams supaprastinimo arba panaikinimo.
5.21. Rengia pasiūlymus ir kitą informaciją dėl klientų aptarnavimo ir informavimo Poskyryje gerinimo.
5.22. Dalyvauja organizuojant renginius susijusius su informacijos sklaida apie valstybinį socialinį draudimą, Poskyrį bei Valstybinio socialinio draudimo fondą.
5.23. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Poskyrio ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
5.24. Teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Poskyriui nustatytų funkcijų vykdymų, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
5.25. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Poskyrio dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.26. Dalyvauja mokymuose bei gautas žinias perduoda Poskyrio specialistams.
5.27. Analizuoja teisės aktų pakeitimus ir teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl Poskyrio specialistų mokymosi poreikio.
5.28. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.29. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (127) »