Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Kokybės ir rizikos valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 9,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. T1-118

KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Nr. 9-3-6

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – patikrų specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Patikrų specialisto pareigybė reikalinga atlikti patikras projektų įgyvendinimo vietoje (toliau – patikra), užtikrinant efektyvų ir patikimą Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – Agentūra) pavestų funkcijų, susijusių su projektų finansuojamų iš 2007–2013 m., 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos programų administravimu*, vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ES paramos programų įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
5. Turėti 1 metų darbo patirtį rengiant, įgyvendinant ar kontroliuojant ES paramos lėšomis finansuojamus investicinius projektus.
6. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei ES institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų ir ES fondų administravimą bei viešųjų pirkimų procedūras.
8. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
10. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Siekiant užtikrinti Įgyvendinančios institucijos funkcijos atlikti patikras efektyvų įgyvendinimą, rengia metinį patikrų planą bei jo ketvirtinius atnaujinimus ir, suderinęs su skyriaus patarėju, teikia tvirtinti Agentūros direktoriui.
12. Siekiant užtikrinti Įgyvendinančios institucijos funkcijos atlikti patikras efektyvų įgyvendinimą:
13.1. atlieka planines ir neplanuotas projektų patikras vietose teisės aktų nustatyta tvarka;
13.2. užtikrina, kad patikros būtų atliekamos vadovaujantis patvirtintais teisės aktais, vykdo pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.
13. Siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimus, pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis.
14. Pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.
15. Pagal kompetenciją užtikrina, kad projektų vykdytojai laikytųsi informavimo apie ES struktūrinius fondus reikalavimų.
16. Siekiant kaupti bei perduoti kitoms institucijoms reikalingą informaciją, dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus.
17. Siekiant užtikrinti, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos, pagal kompetenciją apie nustatytus bet kokius netikslumus ar pažeidimus, ar įtarus klastos, apgaulės ar kitų neatitikimų atvejus projektų vykdytojams vykdant projektus, nedelsiant informuoja skyriaus vedėją.
18. Siekiant užtikrinti efektyvią ir patikimą Agentūros veiklą, pagal kompetenciją užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse (toliau - Taisyklėse) nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu.
19. Be aukščiau išdėstytų funkcijų, vykdo šias funkcijas:
22.1. bendradarbiauja su kitų Agentūros struktūrinių padalinių darbuotojais, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją;
22.2. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie 2014–2020 m. veiksmų programos įgyvendinimą;
22.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
22.4. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
22.5. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;
22.6. renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;
22.7. pagal kompetenciją formuoja ir tvarko bylas, ruošia bei nustatyta tvarka perduoda jas archyviniam saugojimui.
20. Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas vykdo užduotis nustatytas Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau – Procedūrų vadovas).
21. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis darbuotojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų bei Agentūros direktoriaus patvirtinto Procedūrų vadovo nuostatų.
22. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

23. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »