Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Kokybės vadybos ir pokyčių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kokybės vadybos ir pokyčių valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) Kokybės vadybos ir pokyčių valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Tarnybos veiklos planų, ataskaitų apie Tarnybos administruojamas vaiko teisių apsaugos priemones rengimą ir teikimą suinteresuotoms šalims, pasiūlymų dėl Tarnybos strateginio plano tobulinimo teikimą bei strateginio plano pokyčių įgyvendinimo koordinavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Koordinuoja Tarnybos strateginio veiklos plano rengimą.
 • Koordinuoja Tarnybos metinio ir kitų veiklos planų rengimą ir užtikrina jų pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
 • Vykdo patvirtintų Tarnybos veiklos planų įgyvendinimo analizę.
 • Koordinuoja Tarnybos struktūrinių padalinių metinių veiklos planų rengimą ir ataskaitų pateikimą.
 • Vykdo Tarnybos strateginio ir veiklos planų įgyvendinimo stebėseną, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl efektyvesnio metinio ir /ar strateginio plano koordinavimo, vieningos duomenų rinkimo ir valdymo praktikos formavimo.
 • Vykdo Tarnybos įgyvendinamuose projektuose numatytas veiklas dėl strateginio planavimo, periodinių veiklos planų ir ataskaitų rengimo.
 • Vykdo savo veiklos analizę, rengia pastabas ir pasiūlymus Tarnybos strateginio plano tobulinimo, periodinio veiklos planavimo ir ataskaitų teikimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą bei konsultacijas kitiems Tarnybos struktūriniams padaliniams strateginio ir veiklos planų bei ataskaitų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
 • Esant poreikiui organizuoja pasitarimus, diskusijas ir kitus renginius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo bei vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo klausimais.
 • Pagal kompetenciją rengia apibendrinimus, siūlymus, statistikos analizes ir ataskaitas.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose.
 • Bendradarbiauja su Tarnybos skyriais ir atsakingais specialistais viešųjų pirkimų procedūrų, projektų veiklų vykdymo ir kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais.
 • Dalyvauja rengiant, nagrinėjant teisės aktų projektus, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
 • Pagal kompetenciją teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
 • Siekiant užtikrinti nepertraukiamą Skyriaus veiklą, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant.
 • Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekdamas įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo strateginio planavimo, pokyčių valdymo arba vaiko teisių apsaugos srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių apsaugos sistemą, taip pat Europos Sąjungos reglamentus ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei rengti analitinę medžiagą, gerai organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Other company job ads:

All ads of this company (124) »