Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Komunikacijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė teismų administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 6P-21-(1.1)

Komunikacijos skyriaus
vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (8,0).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga palaikyti nuolatinius ryšius su visuomene, siekiant formuoti palankią nuomonę apie Nacionalinę teismų administraciją (toliau – Administracija), padėti formuoti teismų ir teismų savivaldos institucijų įvaizdį visuomenėje, rengti, dalyvauti rengiant Administracijos strategiją informacijos sklaidos srityje komunikacijos, įgyvendinti viešųjų ryšių priemones.

IIISKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešieji ryšiai.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos arba humanitarinių mokslų studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti 1 metų darbo patirties viešųjų ryšių srityje;

4.3. būti susipažinusiam su teismų veikla;

4.4. turėti darbo patirties kalbos redagavimo srityje;

4.5. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, reikalavimus įstaigos interneto svetainėms, visuomenės informavimo, teisės gauti informaciją iš valstybės įstaigų klausimus;

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus, tarnybinio protokolo reikalavimus;

4.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;

4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

5.1. pagal kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus Administracijos, teismų savivaldos institucijų bei teismų veiklos klausimais;

5.2. organizuoti informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos apie Administraciją, teismus ir teismų savivaldos institucijas rengimą, leidimą ir platinimą;

5.3. organizuoti spaudos konferencijas, konsultuoti spaudos konferencijose dalyvaujančius Administracijos, teismų ir teismų savivaldos institucijų atstovus dėl atsakymų į visuomenės informavimo priemonių atstovų klausimus; organizuoti Administracijos atstovų interviu su visuomenės informavimo priemonių atstovais;

5.4. palaikyti tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonėmis ir jų atstovais, teikti jiems informaciją apie Administracijos, teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklą, išskyrus atvejus, kai informacija pagal teisės aktus yra neteikiama;

5.5. Administracijos interneto ir Teismų intraneto svetainėje operatyviai skelbti Administracijos, teismų ir teismų savivaldos institucijų pranešimus spaudai, naujienas, kitą aktualią su Skyriaus veiklos kompetencija susijusią informaciją;

5.6. rinkti visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su Administracijos, teismų bei teismų savivaldos institucijų veikla, atlikti jos analizę;

5.7. paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikti duomenys apie Administraciją, teismų savivaldos institucijų veiklą yra klaidingi arba netikslūs, nedelsiant paneigti klaidingą arba patikslinti netikslią informaciją;

5.8. pagal kompetenciją inicijuoti visuomenės nuomonės tyrimus, apklausas;

5.9. pagal Skyriaus veiklos kompetenciją tvarkyti Administracijos interneto ir Teismų intraneto svetaines, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo; užtikrinti interneto svetainės atitiktį nustatytiems reikalavimams;

5.10. kurti Administracijos komunikacijos strategiją informacijos sklaidos srityje;

5.11. dalyvauti vykdant ir tobulinant Administracijos vidinę komunikaciją;

5.12. rengti oficialias kalbas, sveikinimus ir kitus proginius tekstus;

5.13. rengti straipsnius, pranešimus spaudai ir kitokio pobūdžio tekstus Administracijos, teismų sistemos įvaizdžiui gerinti;

5.14. nagrinėti Skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imtis priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.15. pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis;

5.16. įgaliojus Administracijos direktoriui atstovauti Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;

5.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, ir nurodymus, kad būtų pasiekti Administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Nacionalinė teismų administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: