Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Kontrolės departamento Kontrolės koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Kontrolės koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – KPP) priemonių kontrolės darbo dokumentacijos atitikimą Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktams, bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pareiškėjų/paramos gavėjų, pateikusių paraiškas, pagal KPP priemones, įsipareigojimų vykdymo kontrolę.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • laiku ir tinkamai perkelia į darbo procedūrų aprašus bei kitus dokumentus visus su kontrole susijusius LR ir ES teisės aktų pakeitimus, susijusius su ES paramos fondais žemės ūkiui, ir kaimo plėtrai;
 • pagal Departamento ir Skyriaus kompetenciją inicijuoja, derina, dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų pakeitimų projektus;
 • pagal kompetenciją inicijuoja bendradarbiavimo sutarčių projektų rengimą / pakeitimą, peržiūri parengtą bendradarbiavimo sutarties projektą / pakeitimą ir įvertina su Departamento veikla susijusias sutarties sąlygas, jų atitikimą sutarties objektui bei norminiams teisės aktams;
 • renka informaciją apie Departamento 10 teritorinių skyrių darbuotojų profesines žinias, įgūdžius, pagal savo kompetenciją konsultuoja šių teritorinių skyrių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei vykdo mokymus, rengia seminarus, susijusius su darbo, procedūrų ir kontrolės sistemos tobulinimu;
 • vykdo pareiškėjų, paramos gavėjų ir kitų su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai susijusių subjektų rizikingumo nustatymo ir įvertinimo funkciją, siūlo atrankos patikrai, t. y. patikrai vietoje bei nuotolinei patikrai, vietoje reikšmes, rizikos kriterijus ir jų svorius, naudojamus atrankose patikroms;
 • atlieka pareiškėjų ir paramos gavėjų, kitų subjektų atrankas patikroms, t. y. patikroms vietoje ir nuotolinėms patikroms bei įvykdęs atrankas, nustatyta tvarka pateikia teisingas ir pagrįstas ataskaitas, duomenis bei išvadas apie atrinktus subjektus nustatyta tvarka informuoja suinteresuotus Agentūros struktūrinius padalinius;
 • rengia ir tobulina atrankų patikroms, t. y. patikroms vietoje ir nuotolinėms patikroms, metodikas, Skyriaus darbo procedūrų aprašus bei dalyvauja kuriant ir tobulinant paramos priemonių administravimo informacines sistemas;
 • rengia patikrų, t. y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, užduotis bei pavedimus dėl užsakomųjų patikrų atlikimo Departamento teritoriniams Patikrų vietoje skyriams, koordinuoja ir kontroliuoja jų atlikimą, sudaro bei papildo Kontrolės planus ir kontroliuoja kaip Departamento teritoriniai Patikrų vietoje skyriai laikosi sudaryto Kontrolės plano;
 • bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;
 • pagal Skyriaus kompetenciją aktyviai dalyvauja 2014–2020 metų laikotarpio bendrosios žemės ūkio politikos nacionalinių teisės aktų bei metodikų kūrimo procese;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje bei administraciniuose teismuose nagrinėjant pareiškėjų skundus;
 • užtikrina archyvinės medžiagos, susijusios su ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonėmis, konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;
 • vykdydamas deleguotų funkcijų priežiūrą atlieka miško želdinimo darbų kokybės vertinimo atrankas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • (2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. PS1-1005 redakcija nuo 2017 m. spalio 1 d.)turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, nustatančius ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšų tvarkymą, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su Departamento veikla;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • gerai mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: